Våra övergripande mål

Funktionell kvalitet

Kunskapsresultat

  • Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.
  • Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
  • Samtliga grundskolor ska ligga över rikssnittet avseende det genomsnittliga meritvärdet och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Värdegrundsresultat

  • Samtliga grundskolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Upplevd kvalitet

  • Alla elever och föräldrar ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder.

Senast uppdaterad: 2017-03-31