IT-strategi för bättre lärande

IT-strategi för bättre lärande

Pysslingen Skolors IT-strategi för perioden 2016-2020 syftar till att beskriva hur vi arbetar och vilka målsättningar som finns med vårt arbete och är ett levande dokument som revideras löpande och uppdateras varje höst. I strategin finns analyserade nulägen och identifierade behov av verktyg och resurser.

Utifrån vår vision är ”ett lärande i världsklass” ger vi alla barn och ungdomar möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle. Våra barn och elever ska vara rustade att använda digitaliseringens alla möjligheter som ansvarstagande medborgare och individer som gör självständiga val. I Pysslingen Skolor använder vi därför den potential digital kommunikation och samtida teknik erbjuder för ett breddat och fördjupat lärande.

Styrdokument för förskola och skola tydliggör att IKT ingår i arbetet och inte kan väljas bort. Ett övergripande kunskapsmål i grundskolans läroplan är att eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. IKT märks även på flera andra sätt, både som centralt innehåll i ämnen och som förutsättning för övergripande mål kring exempelvis kunskap, elevinflytande och normer och värden. Även i förskolans läroplan lyfts vikten av att använda teknik och IKT.

Utifrån de digitala förutsättningar som idag finns ges möjlighet till ett förändrat sätt att lära sig och förstå sin omvärld, där elever och lärare tillsammans hittar nya vägar i lärande och där IKT är ett naturligt verktyg.

Innovativa lärare utvecklar nya arbetssätt och digitala lärresurser. Nya kommunikationsvägar underlättar kommunikationen med elever och föräldrar och möjligheterna till samarbete och erfarenhetsutbyte med andra lärare ökar. Samtidigt ställs etiska och juridiska frågor på sin spets när sociala medier och digitala lärresurser blir en del av lärprocessen.

Klicka här för att läsa eller ladda ner foldern

Senast uppdaterad: 2017-05-16