Läsa-skriva-räkna-garanti

Att kunna läsa, skriva och räkna är en grundläggande rättighet. Därför har Pysslingen Skolor utvecklat en läsa-skriva-räknagaranti, med syfte att säkerställa att våra skolor systematiskt uppmärksammar elever i svårigheter och skapar de bästa förutsättningarna för att de ska nå sin fulla potential. Genom att tidigt säkerställa att alla elever ges möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna, skapas förutsättningar för att upptäcka elever i riskzonen för svårigheter inom områdena språk och matematik. För resultatinsamling rapporteras alla elevers resultat på screeningar till kvalitetsansvarig på Pysslingen Skolor i början av juni varje läsår. Resultatet utgör underlag för det systematiska kvalitetsarbetet på varje enhet.

Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1. Från 1 juli 2016 gäller också det kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 som publicerats på Skolverkets webbplats under våren.De obligatoriska screeningarna i Pysslingen Skolor revideras därför från höstterminen 2016.

Mer om läsgarantin >>

Mer om skrivgarantin >>

Mer om räknagarantin >>

Senast uppdaterad: 2017-05-16