Fritidsstrategi för ökad måluppfyllelse

På Pysslingen Skolor arbetar vi med heldagslärande, vilket innebär att förskola, förskoleklass och fritidshem samverkar under hela dagen kring lärande för ökad måluppfyllelse.

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Likaså främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

Läroplanen uttrycker att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ.

Klicka här för att läsa eller ladda ner foldern

Senast uppdaterad: 2017-05-16