Skrivgarantin

Syfte

Vårt syfte är att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen när det gäller inlärningssvårigheter som avser fonologisk medvetenhet och att lära sig skriva. Genom screening testas alla elevers fonologiska medvetenhet och grundläggande kunskaper som gäller stavning och meningsbyggnad från årskurs 1 och uppåt. Vi genomför en systematisk resultatuppföljning gällande elever i möjliga svårigheter att bli fonologiskt medvetna och som har svårigheter med att lära sig skriva. Vi uppmärksammar trender på individ-, grupp- och skolnivå och vidtar åtgärder om vi ser en negativ trend.

I förskoleklass prövas elevernas fonologiska medvetenhet. Testet innehåller uppgifter som prövar initialt ljud, ljudsegmentering och ljudsyntes. De elever som inte har tillräckliga kunskaper får en period av intensivträning för att bli fonologiskt medvetna och förberedda inför årskurs 1, för att klara fortsatt läs- och skrivinlärning. Skolenheterna rekommenderas att fortlöpande följa varje elevs skrivutveckling med hjälp av skrivutvecklingsschemat som finns i God skrivutveckling.

I februari i årskurs 1 förväntas eleven kunna skriva enkla småord (t.ex. en, is, sol, fin) vilket motsvarar nivå 11 vad avser stavning. Eleven förväntas också kunna skriva en enkel mening och förstå innehållet (t.ex. ”Ola har en ros. Rosen är röd”). Resultaten redovisas till skolans elevhälsa. Insatser för att främja elevernas skrivutveckling då de inte nått nivå 11 i stavning samt nivå 2 i meningsbyggnad och textform utarbetas i samarbete med speciallärare/specialpedagog.

Senare under våren genomförs DLS bas som visar på elevens läsintresse, läsförmåga och huruvida eleven kommit igång med att skriva.

 

Metod och genomförande

Screening i svenska genomförs i förskoleklass samt årskurs 2, 4, (6) och 7 av undervisande lärare i samarbete med speciallärare/ specialpedagog. Skolverkets bedömningsstöd i skrivutveckling för årskurs 1-3 och nationella proven i årskurs 3,6 och 9 bidrar till en mer omfattande bedömning och kartläggning av elevernas kunskaper i svenska.

Resultaten redovisas till skolans elevhälsa för att analyseras samt vidta åtgärder vid behov. Resultatet skickas också till huvudmannen.

 

Obligatoriska screeningar.

Höstterminen förskoleklass: Hur låter orden? i september. De elever som vid denna tid inte har tillräckliga kunskaper får en period av intensiv träning för att blir mer språkligt och fonologiskt medvetna inför årskurs 1. Vi rekommenderar att Skrivutvecklingsschemat påbörjas redan i förskoleklass. I februari bör eleverna ha kommit till nivå 8 i stavning.

Höstterminen årskurs 1: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Vårterminen årskurs 1: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt DLS bas. DLS bas genomförs i april/maj och ger en uppfattning om hur långt eleverna kommit i sin skrivutveckling. Elevernas skrivning bedöms i tre kvalitativa nivåer:

Skrivnivå 1 Inte kommit igång med skrivning
Skrivnivå 2 Kommit igång med skrivning
Skrivnivå 3 Flyt i skrivningen.

Elever som inte skrivit någonting alls eller som inte uppnår skrivnivå 1 måste få stöd i sin skrivutveckling.

Höstterminen årskurs 2: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Vårterminen årskurs 2: DLS,  rättstavning för årskurs 2 i februari. Syftet med testet är att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivning av ord som är vanligt förekommande i den aktuella åldersgruppen. Testet består av 20 ljudenligt stavade ord. För att underlätta förståelsen för de ord som ska skrivas dikteras orden i meningar som bildar en berättelse. Insats krävs för elever med stanine 1-3. Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i slutet av terminen.

Höstterminen årskurs 3: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Höstterminen årskurs 4: DLS, rättstavning för årskurs 4  i oktober. Syftet med testet är att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivningar av ord som är vanligt förekommande för den aktuella åldersgruppen. Insats krävs för elever med stanine 1-3.

Höstterminen årskurs 6: För de skolor där det finns behov av ett rättstavningstest för alla sexor (gäller framför allt de skolor som tar emot nya elever i årskurs 6) görs DLS rättstavning 2 (den gröna versionen).  Denna görs i oktober. De elever som ej når stanine 4 utreds vidare av specialpedagog/speciallärare. Uppföljning av stavningsförmåga sker i februari månad i årskurs 6 på nationella provet i svenska.

Vårterminen årskurs.7: DLS rättstavning version A för årskurs 7 i februari. Syftet med testet är att få en uppfattning om elevernas stavningsförmåga vid skrivning av vanliga ord. Flertalet ord prövar dubbelteckning och ljudstridighet men även ljudenligt stavade ord. Prövningsorden är insatta i meningar som dikteras av läraren. Insatser krävs för elever med stanine 1-3.

Senast uppdaterad: 2018-12-11