Våra strategier för högre måluppfyllelse

Strategi för bättre lärande i matematik

Förutom Pysslingen Skolors räkna garanti, inom ramen för verksamhetens läsa-skriva-räkna-garanti, har Pysslingen Skolor även utvecklat Strategi för bättre lärande i matematik. Strategin syftar till att beskriva arbetsformer och målsättningar för samtliga Pysslingen Skolor. Strategin är en satsning som gäller för perioden 2016-2020 och revideras varje hösttermin. På så sätt blir strategin ett levande dokument med beskrivna nulägen och identifierade utvecklingsområden samt behov av verktyg och resurser. Strategin omfattar förändringar inom organisation, arbetssätt och kompetensutveckling som är nödvändiga för att nå uppsatta mål.  

Vår vision är att undervisningen i matematik är välplanerad och bygger på en genomtänkt progression i ämnet. Eleverna stimuleras och uppmuntras att utveckla sig vidare och stoppas inte av årskursbundna begränsningar. Lektionerna byggs i huvudsak upp kring reflekterande samtal där elevernas tankar och engagemang tas tillvara. Procedurräkning ges begränsat utrymme. Matematiklärarnas didaktiska kunnande och lektionsinnehåll utvecklas systematiskt genom ett organiserat arbete med kollegialt lärande.

 

Klicka här för att läsa eller ladda ner foldern

 

 

 

 

IT-strategi för bättre lärande

Pysslingen Skolors IT-strategi för perioden 2016–2020 syftar till att beskriva hur vi arbetar och vilka målsättningar som finns med vårt arbete och är ett levande dokument som revideras löpande och uppdateras varje höst. I strategin finns analyserade nulägen och identifierade behov av verktyg och resurser.

Utifrån vår vision är ”ett lärande i världsklass” ger vi alla barn och ungdomar möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle. Våra barn och elever ska vara rustade att använda digitaliseringens alla möjligheter som ansvarstagande medborgare och individer som gör självständiga val. I Pysslingen Skolor använder vi därför den potential digital kommunikation och samtida teknik erbjuder för ett breddat och fördjupat lärande.

Styrdokument för förskola och skola tydliggör att IKT ingår i arbetet och inte kan väljas bort. Ett övergripande kunskapsmål i grundskolans läroplan är att eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. IKT märks även på flera andra sätt, både som centralt innehåll i ämnen och som förutsättning för övergripande mål kring exempelvis kunskap, elevinflytande och normer och värden. Även i förskolans läroplan lyfts vikten av att använda teknik och IKT.

Utifrån de digitala förutsättningar som idag finns ges möjlighet till ett förändrat sätt att lära sig och förstå sin omvärld, där elever och lärare tillsammans hittar nya vägar i lärande och där IKT är ett naturligt verktyg.

Innovativa lärare utvecklar nya arbetssätt och digitala lärresurser. Nya kommunikationsvägar underlättar kommunikationen med elever och föräldrar och möjligheterna till samarbete och erfarenhetsutbyte med andra lärare ökar. Samtidigt ställs etiska och juridiska frågor på sin spets när sociala medier och digitala lärresurser blir en del av lärprocessen.

Klicka här för att läsa eller ladda ner foldern

 


Fritidsstrategi för ökad måluppfyllelse

På Pysslingen Skolor arbetar vi med heldagslärande, vilket innebär att förskola, förskoleklass och fritidshem samverkar under hela dagen kring lärande för ökad måluppfyllelse.

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Likaså främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

Läroplanen uttrycker att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ.

Klicka här för att läsa eller ladda ner foldern

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-11