AcadeMedia-modellen

AcadeMedia har skapat ett gemensamt kvalitets- och ledningssystem, Academedia-modellen, för att säkerställa att vi hela tiden ska bli bättre på att förverkliga det uppdrag vi tagit på oss. AcadeMedia-modellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljningoch utvärdering.

Inom AcadeMedia följer vi upp att alla våra verksamheter lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

  • Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?
  • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten?
  • Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och vuxendeltagare sedan de lämnat verksamheten?

Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer.

Senast uppdaterad: 2019-01-09