Läsgarantin

Syfte

Vårt syfte är att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen när det gäller lässvårigheter. Genom screening testas alla elevers grundläggande kunskaper i läsförståelse. Vi genomför en systematisk resultatuppföljning gällande elever i möjliga svårigheter att bli fonologiskt medvetna och som har svårigheter med att lära sig läsa och förstå innehållet i texten. Vi uppmärksammar trender på individ-, grupp- och skolnivå samt vidtar åtgärder om vi ser en negativ trend.

I förskoleklass prövas elevernas fonologiska medvetenhet. Testet innehåller uppgifter som prövar initialt ljud, ljudsegmentering och ljudsyntes. De elever som inte har tillräckliga kunskaper får en period av intensivträning för att bli mer fonologiskt medvetna och förberedda inför årskurs 1, för att klara fortsatt läsinlärning. Skolenheterna rekommenderas att fortlöpande följa varje elevs läsutveckling med hjälp av läsutvecklingsschemat som finns i God läsutveckling.

I februari i årskurs 1 förväntas eleven kunna läsa enkla nya småord (t.ex. en, is, sol, fin) vilket motsvarar nivå 6 vad avser ordavkodning i God läsutveckling.  Eleven förväntas också kunna läsa en enkel mening och förstå innehållet (t.ex. ”Sara har en katt, Katten är brun”). Detta motsvarar nivå 2 vad avser läsförståelse i God läsutveckling.

Senare under våren, i maj, testas eleverna i enlighet med Skolverkets kunskapskrav i årskurs 1 i läsförståelse. För att få en helhetsbild genomför eleverna även DLS bas som visar på elevens läsintresse, läsförmåga och huruvida eleven kommit igång med att skriva. Eleverna ska ha lägst stanine 4 för att anses ha tillräcklig förmåga att förstå enkla skönlitterära texter. Insatser krävs för elever med stanine 1-3.

 

Metod och genomförande

Screeningar genomförs av undervisande lärare i svenska i förskoleklass samt i årskurs 1,2,4,(6) och 7 i samarbete med speciallärare/specialpedagog. Skolverkets bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1-3 och nationella proven i årskurs 3,6, och 9 bidrar till en mer omfattande bedömning och kartläggning av elevernas kunskaper i svenska.

Resultaten redovisas till skolans elevhälsa för att analyseras samt vidta åtgärder vid behov. Resultatet skickas också till huvudmannen.

Skolenheterna rekommenderas också att pröva elevernas avkodningsförmåga och läshastighet med något av följande test: LäskedjorH4/H5LäSt eller LS.

Obligatoriska screeningar

Höstterminen förskoleklass:

September

Hur låter orden?

Testet ger förståelse om elevens kunskap inom initialt ljud, ljudsegmentering och att jämföra ord av olika längd.

Insats krävs för elever med stanine 1-3. Elever med lågt staninevärde får en period av intensiv träning för att blir mer språkligt och fonologiskt medvetna inför årskurs 1. Testresultaten rapporteras till skolans elevhälsa.

Höstterminen årskurs 1: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Vårterminen årskurs 1: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt DLS bas. Testet DLS bas genomförs i april/maj och visar på elevens läsintresse, läsförståelse och huruvida eleven kommit igång med att skriva. Insats krävs för elever med stanine 1-3 på läsförståelsedelen. T ex kan lästräningen ske via TIL (Tidig Intensiv Lästräning).

Höstterminen årskurs 2: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Vårterminen årskurs 2: DLS, läsförståelse för årskurs 2 i februari. Testet består av en berättelse där det kommer alternativfrågor på innehållet som eleven ska besvara genom att sätta kryss för valt alternativ. Insats krävs för elever med stanine 1-3. Om intensivinsatser görs och eleven inte gör förväntade framsteg, behöver eventuellt vidare utredning av lässvårigheterna göras.

Höstterminen årskurs 3: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling avstämning C.

Höstterminen årskurs 4: DLS, läsförståelse för årskurs 4 i oktober. Syftet med testet är att ge en allmän uppfattning om elevernas förmåga att läsa och förstå olika typer av texter. Testet innehåller fyra texter som genomförs vid två tillfällen. Insats krävs för elever med stanine 1-3.

Höstterminen årskurs 6: För de skolor där det finns behov av ett läsförståelsetest för alla sexor (gäller framför allt de skolor som tar emot nya elever i årskurs 6) görs DLS Läsförståelse (den gröna versionen).  Denna görs i oktober. Insats krävs för elever med stanine 1-3. Uppföljning av läsförståelse sker i februari månad i årskurs 6 på nationella provet i svenska.

Vårterminen årskurs 7: DLS, läsförståelse för årskurs 7 i februari. På DLS-testet i läsförståelse i svenska behöver eleverna klara minst stanine 4. Insats krävs för elever med stanine 1-3.

Senast uppdaterad: 2018-12-11