Kvalitetsarbete

I Pysslingen Skolor ska varje barn och elev inhämta och få utbildning i både kunskap och värden för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. För att kvalitetssäkra våra utbildningar arbetar varje förskola, skola och fritidshem samt huvudmannen systematiskt och kontinuerligt med att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utgångspunkten för vårt systematiska kvalitetsarbete är hur det går för alla våra barn och elever i förskolan och skolan.

Hur vet vi att ditt barn får det hen har rätt till i förskolan?

I förskolans läroplan finns mål och riktlinjer som alla medarbetare i förskolan ska se till att våra barn får utbildning i både gällande kunskap och värdegrundsarbete. Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. För att följa upp hur arbetet utvecklas utvärderar våra förskolors medarbetare varje år i vilken utsträckning läroplanens mål uppfylls. På så sätt kan framgångsfaktorer och utvecklingsområden identifieras för hur undervisningen kan bli ännu bättre så att varje barn får med sig de kunskaper hen behöver utifrån läroplanens områden.

Hur vet vi hur det går för ditt barn i skolan?

Så fort ditt barn börjar i skolan hos oss är det viktigt att vi få en uppfattning av hens styrkor och svagheter. I förskoleklass, åk 1, 2 och 3 använder vi oss av olika tester och diagnoser inom områdena läsa, skriva och räkna. Minst fyra gånger per år följer varje skola upp alla elever i alla ämnen för att se hur kunskapsnivåerna är. Resultaten avgör hur vi justerar undervisningen genom att sätta in särskilda stödinsatser eller ger extra utmaningar där det behövs för varje enskilt barn.

Betyg

På höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg för första gången och därefter vid varje terminsavslutning fram till slutbetyget i årskurs 9. Betyget E är lägsta godkända nivån, medan A är den högsta. Betygen ska inte komma som någon överraskning för eleverna eller vårdnadshavarna utan ska löpande kommuniceras. Här kan du läsa mer om betyg, klicka här

Trivsel och trygghet

En gång per år följer vi gemensamt upp hur våra elever och vårdnadshavare trivs, är nöjda och hur de upplever vårt arbete. Elever i årskurs 4–9 och samtliga vårdnadshavare i förskolan och skolan får svara på enkäter som är en viktig återkoppling till skolan för att vi ska kunna utvecklas i rätt riktning.

Senast uppdaterad: 2021-02-11