Specialpedagogisk insats

Den specialpedagogiska insatsen, specialpedagog och speciallärare, är en del av elevhälsan. I elevhälsans specialpedagogiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, se mer i Vägledning för elevhälsan.

Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.

Den specialpedagogiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • bistå den pedagogiska personalen i arbetet med att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen
  • bistå den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

 

För kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog eller speciallärare, se respektive skolas hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-01-09