Karriärvägar

Som medarbetare hos Pysslingen Skolor finns många möjligheter att utvecklas både inom sitt jobb men också vidare till större ansvar.

Förstelärare
Inom Pysslingen Skolor finns 103 förstelärare (hösten 2014). Förstelärarna arbetar för att utveckla den skola man arbetar på men ingår även i nätverk som arbetar med skolutveckling inom hela verksamhetsområdet. Förstelärarna inom Pysslingen Skolor har tidsbegränsade förordnanden som löper på ett läsår i taget.

Uppdraget som förstelärare inom Pysslingen Skolor innebär att:
• Fortsätta att bedriva undervisning
• Hålla sig uppdaterad med aktuell forskning och förkovra dig i sitt/sina ämnen
• Utveckla sitt ämne genom att vara huvudansvarig för ämnet och ha kunskap om enhetens uppnådda resultat inom ämnet samt utifrån dessa påvisa utvecklingsbehov och föreslå åtgärder i dialog med rektor.
• Sprida sina pedagogiska kunskaper vidare till kollegor så att kunskaperna kommer så många elever som möjligt till del
• Coacha andra lärare i sitt ämne
• Bidra med sina erfarenheter i utvecklingen av verksamhetsområdet Pysslingen Skolor

Grundkriterierna för att bli förstelärare inom Pysslingen Skolor är att läraren:
• Har minst fyra års erfarenhet av att undervisa i skola
• Har lärarlegitimation
• Är dokumenterat skicklig på att undervisa
• Har visat din förmåga att utveckla undervisningen
• Tillsammans med rektor har en plan för vad hen ska utveckla på sin skola

Förste förskollärare
Pysslingen Skolor har utsett fem förste förskollärare som har samma uppdrag och kvalifikationskrav som förstelärarna har, fast i förskolan. Detta är inte en del av Skolverkets satsning på karriärtjänster utan har inrättats helt på Pysslingen Skolors eget initiativ för att bidra till förskolornas utveckling i samklang med skolorna och till att stärka Pysslingen Skolors inriktning på lärande från 1- till 16-års ålder.

Lektorer
Pysslingen Skolor har två lektorer (hösten 2014) inom verksamhetsområdet och flera lärare går forskarutbildning som kommer att kunna leda till uppdrag som lektorer. Lektorerna har tidsbegränsade förordnanden som löper på ett läsår i taget.

För att bli lektor inom Pysslingen Skolor krävs att medarbetaren:
• Har avlagt examen på forskarnivå
• under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet
• har breda och gedigna kunskaper inom ditt undervisningsämne eller i ämnesdidaktik,
• har förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet hos eleverna genom att göra undervisningen utmanande, spännande och stimulerande,
• har strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevernas lärande,
• har samverkat med andra lärare, tagit del av andras kunskaper och erfarenheter och delat med sig av sina egna
• har bedrivit skolutveckling utifrån aktuell forskning.

Lektorsuppdraget innebär att läraren ska:
• Bedriva undervisning.
• Driva ämnesövergripande projekt.
• Handleda andra lärare i frågor kopplade till det specifika ämnet.
• Hålla kontakten med universitet och högskolor
• Hålla sig uppdaterad om aktuell forskning på området och att sprida den kunskapen i kollegiet, och vara huvudansvarig för ett ämne.
• Bidra med sina erfarenheter i utvecklingen av verksamheten i Pysslingen Skolor.

Chefstjänster
Varje år brukar någon eller några medarbetare inom Pysslingen Skolor söka tjänst och rekryteras som rektor eller förskolechef (enhetschef). Pysslingen Skolor rekryterar också enhetschefer externt.
Rektors-/Förskolechefsuppdraget är ett utmanande och roligt arbete med stor frihet att utveckla sin skola. I korthet är enhetschefens uppdrag att ansvara för verksamhetens kvalitet, samt budget och ekonomiskt resultat. Rektor/förskolechef har personalansvar för samtliga medarbetare på skolan och ansvarar även ansvar för enhetens lokaler samt medarbetarnas och elevernas/barnens fysiska och psykosociala arbetsmiljö.
Möjlighet att byta jobb inom Pysslingen Skolor och AcadeMedia.

I och med att Pysslingen Skolor är Sveriges största aktör inom grundskoleverksamhet finns det goda möjligheter att utvecklas genom byta jobb mellan våra enheter. Pysslingen Skolor är också en del av AcadeMediakoncernen, nordens största aktör inom utbildning, som ger ännu fler möjligheter till spännande nya jobbutmaningar.

 

Senast uppdaterad: 2014-11-17