Tankar och funderingar som uppkommit före, under och efter BETT

IKT är en del av förskolan. I läroplanen för förskolan står det:

”Förskolan skall sträva efter att varje barn  – utvecklar ett intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Förskolan skall sträva efter att varje barn  – utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Med hjälp av olika medie och IKT – verktyg får barnen möjligheter att göra sina röster hörda och synliggöra vad som fångar och stimulerar deras lärande.

Vad innebär då IKT på förskolan? Digitala verktyg bör ses som ett komplement till verksamheten precis som lera, gips eller målarfärg inte istället för, utan som en del av. Vi måste lyfta in IKT i vår undervisning på förskolan.

De yngsta barnen kan redan mycket när de gäller våra digitala verktyg. Den stora tillgängligheten till digitala verktyg, framför allt i hemmet gör att blir barn producenter när det kommer till digitala verktyg med tex lärplattor, detta visar även Susanne Källander i sin forskning. Det är viktigt att vi pedagoger utmanar barnen till att vilja utforska och skapa med hjälp av de digitala verktygen. Att använda de digitala verktygen som en del av deras undervisning och utforskande stimulerar till en fördjupning kring barns lärande. Att utforska leka och lära är starka delar i förskolans läroplan. Efter att ha varit på BETT så är en av tankarna vi får att vi är på gång i förskolansvärld och att barnen redan står startklara men hur får vi igång våra pedagoger till att använda de digitala verktygen på detta sätt?

Det vi ser på Bett som är riktat mot förskolan är programmering, Varför bör barn på förskolan få grunder i programmering? Programmering handlar framförallt om logiskt tänkande. Barnen skall lära sig att tolka och förstå enkla algoritmer just för att kunna använda programmeringsspråk. När barnen arbetar med programmering stimuleras även deras matematiska förmågor. I boken ”Starta med programmering”  (Olsson 2015) beskriver författaren enkla tips och idéer hur vi på förskolan kan bidra till att öka barns kunskap om grunderna i programmering.  

Vi lyssnade på Jenny Borgenport och Pernilla Jansson från Drottningholms förskola. De har varit med och utvecklat Förskoleappen, ett digitalt dokumentationsverkyg. De beskrev sitt arbete på förskolanoch hur de jobbar med de digitala verktygen. De sa att de tidigt börjat arbeta med Ipads på ett utvecklande sätt och inte som ett ersättnings alternativ till tex böcker och spel. Men vad som slog oss är att de startade tidigt men det verkade gå långsamt. Vi kände att vi hade kommit betydligt längre på flertalet av våra förskolor.

På skolbesöken som vi deltagit i på BETT imponerades vi av digitala miljöer där barns digitala lärande inkluderas i metod och didaktik. Vi ser 4-5 åringar som programmerar och som använder Minecraft som en del av deras lärande. Vi hör och ser 4-åringar som läser flytande och vi imponeras av deras digitala miljöers uppbyggnad och tillgänglighet. Pedagogernas roll är att medforska och utmana barnens utveckling, inspirera och ta tillvara på barns frågor.

Detta är en summering om vad vi upplevt och tagit till oss på Bett men vad som också sades i stort sätt överallt var att allt handlar om ledaren. Det är vilka signaler vi som ledare sänder ut till våra medarbetare som gör skillnad. Det är alltså vad ni som rektorer tycker är viktigt som blir viktigt på era enheter!

Ulrica Falck Bitr.Kvalitetchef
och Malin Ekberg Kvalitetsutvecklare


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*