Läsa-, skriva-, räknagaranti

Inför höstterminen 2014 lanserade vi en läsa-, skriva-, räknagaranti. Med den vill vi ytterligare förtydliga vårt ansvar för elevernas kunskapsutveckling och även konkretisera uppföljningen genom att tidigt hitta de elever som finns i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning.

Garantin innebär att vi gör tydliga utfästelser till våra elever och föräldrar om vilka kunskapsnivåer som varje elev ska ha uppnått vid olika tidpunkt. Genom en strukturerad process av väl beprövade screeningmetoder fångar vi  redan från förskoleklass upp alla elevers individuella behov och garanterar därefter att intensiva åtgärder och stödinsatser sätts in för att hjälpa de elever som ligger i riskzonen för att inte nå kunskapsmålen.

Konkret består garantin av två delar: en läsgaranti och en räknegaranti. 

Läsgarantins delar:

 • I förskoleklass använder vi Fonolek under vårterminen före sportlovet. De elever som vid denna tid inte har tillräckliga kunskaper får en period av intensiv träning för att blir mer språkligt och fonologiskt medvetna. 
 • I årskurs 1-3 följer vi elevernas läsutveckling med hjälp av God läsutveckling. På vårterminen i årskurs 1 före sportlovet prövar vi elevernas kunskaper vad gäller ordavkodning (nivå 6, läser enkla nya småord) och läsförståelse (nivå 2, läser en enkel mening och förstår innehållet). De elever som då inte nått den önskvärda nivån för årskursen får en intensiv lästräningsperiod fram till påsk. 
 • I maj, i åk 1 prövar vi alla elever med DLSTM bas. De elever som når värden lägre än stanine 4 måste få fortsatt stöd under årskurs 2. Då behövs en utredning om vad svårigheterna beror på och vilka åtgärder som behövs.
 • Under årskurs 2 fortsätter den grundläggande lästräningen. I februari får alla elever göra DLS delprov Läsförståelse. Även nu uppmärksammas särskilt elever som inte nått stanine 4 och för dessa vidtas lämpliga åtgärder med intensivträning fram till påsk. 
 • I årskurs 3 genomför vi de nationella proven i svenska på vårterminen.
 • Under oktober månad i årskurs 4 får eleverna pröva sin läsförståelse genom att göra Ängelholmsprovet
 • För de skolor där det finns behov av ett läsförståelsetest för årskurs 6 (gäller framför allt de skolor som tar emot nya elever i årskurs 6), görs DLS delprov Läsförståelse (grön version)  i oktober. De elever som här visar bristfälliga resultat screenas vidare av specialpedagog/speciallärare. Uppföljning av läsförståelsen sker på de nationella proven i svenska.
 • I årskurs 7 görs DLS Läsförståelse, version A (röd) med samtliga elever.
 • Under årskurs 5 och 8 har vi inga gemensamma tester utan arbetar på respektive enhet för att stödja alla elever i deras läsutveckling.
 • På vårterminen i årskurs 9 gör eleverna slutligen de nationella proven i svenska.
 • Under alla årskurser uppmärksammas särskilt elever som inte nått stanine 4 på de normerade testerna. För dessa elever vidtas åtgärder, bland annat en vidare utredning för att kunna sätta in lämplig träning.
Senast uppdaterad: 2019-03-04