Verksamhetsplan

Brevik skolas verksamhetsplan 2021-2022
Brevik skola är samlingsnamn för Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet.

Verksamhetsplan VP
Verksamhetsplanen är skolans programförklaring, en plan som visar vad vi vill och hur vi ska arbeta för att nå målen. Verksamhetsplanen uppdateras inför varje läsår och består av en långsiktig programförklaring och en ettårig utvecklingsplan.

Kvalitetsuppföljning
I vår kvalitetsuppföljning ska vi särskilt uppmärksamma den del av verksamhetsplanen som är vår ettåriga utvecklingsplan.

Vi vill erbjuda
Vi vill erbjuda den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen.

Vi har förutsättningarna
Vi har de bästa förutsättningarna – skickliga pedagoger som verkar i en anda av nyskapande, nytänkande och nybyggande i en vacker och funktionell skola. En skola som är byggd för en sammanhållen verksamhet – där förskola, förskoleklass, grundskola och fritids i samverkan möjliggör ett nytt arbetssätt med ökad måluppfyllelse. Vi får följa barnen från det att de är små fram till skolans senaredel. Det ger trygghet, förutsättningar och de bästa möjligheterna.

Vi bygger framtidens skola nu
Brevik skola är en fristående skola i Pysslingens regi och Pysslingen som startade 1986 ingår numera i skolkoncernen AcadeMedia. Pysslingens främsta kännetecken är den lokala förankringen och den bärande idén är att de mest framgångsrika verksamheterna kommer ur de mest decentraliserade systemen. I Pysslingen värnar vi om en innovativ skolutveckling av hög kvalitet och vi bygger framtidens skola nu!

Vår verksamhetsidé – Breviksmodellen
I vår modell organiserar vi oss i en sammanhållen förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet. Vi utgår från ett organiserat lagarbete, heldagsskola och fler lärartjänster än standard. Sedan skolans start 2007 har vi arbetat med en egenhändigt framtagen verksamhetsidé som går under namnet Breviksmodellen, ett nytt sätt att organisera skola, fritids och lärande i ett heldagsperspektiv, heldagsskola. Modellens främsta del är att vi kan anpassa våra elevgruppers sammansättning och storlek utifrån lärandets behov och situation, en situationsanpassad undervisning som främjar undervisningsbara grupper. Vi arbetar med årskursklasser (alla elever i årskullen) och utgår från en hel- och/eller halvklassorganisation och grupperar oss i små grupper och stora grupper utifrån behov och tillfälle.

En väl sammansatt årskursklass har drygt 40 elever med drygt 20 elever per halvklass. Till årskursklassen knyts ett arbetslag om fyra pedagoger som i möjligaste mån ska bestå av tre grundskollärare och en fritidslärare alternativt fritidsledare. Grunden i Breviksmodellen är att vi byter ut en fritidslärartjänst mot en grundskollärartjänst för att få ett lag om 3+1 (istället för standard 2+2). Vi får en högre grundskollärartäthet med vår modell och två pedagoger per halvklass om ca 20 elever, samt en inbyggd lärarvikariefunktion. Alla pedagoger i Brevik skola har ett heldagsuppdrag, arbetar i heldagsskola (undervisning och fritidsverksamhet, obligatorisk skola och frivillig skola) med utgångspunkt från relationell pedagogik där grundskollärare som också lär känna sina elever under den mer fria tiden på fritids kommer att kunna erbjuda ett bättre lärande under skoltid, mer individanpassat samt att våra elever har tillgång till extra undervisning och stöd under fritidstid. Vi kan möta upp de krav på ämnesbehörighet som finns med vår modell, kompletterande arbetslag. En fördel är att vi också får en bättre fungerande fritidsverksamhet med våra årskursklasser och sammanhållna arbetslag, eleverna är kvar i samma lokal med samma pedagoger. Våra lärare har inte en traditionell lärartjänst med viss tid för undervisning och viss tid för planering (tiden är oreglerad) utan förfogar tillsammans med sina kollegor all tid gemensamt (40-timmarsvecka). Arbetslaget beslutar i samråd med lagchefen (en av lagets pedagoger) hur den gemensamma tiden ska användas från tid till annan. Till exempel när lärare A undervisar halva gruppen, kan lärare B planera under skoltid och lärare C undervisa den andra halvan. När samtliga grundskollärare undervisar kan årskursklassen delas in i tre små elevgrupper eller två lärare undervisar var sin halvklass och den tredje läraren undervisar en liten grupp elever som behöver extra support vid tillfället. Fritidsläraren går främst in i de grupper och undervisningssituationer där det är en fördel att vara två pedagoger på plats samtidigt, fritidsläraren kan också undervisa i enlighet med den behörighet man har, vilket ger oss möjlighet att dela upp årskursklassen i fyra små undervisningsgrupper (10-grupper). Breviksmodellen ger oss goda förutsättningar för arbete i enlighet med vårt uppdrag.

Inriktning och struktur
I Brevik skola satsar vi extra på svenska, matematik, engelska och idrott. I förskolan värnar vi särskilt om lärande, språk och lek. Vi har individen i fokus och arbetar för välfungerande grupper och goda kamratrelationer. Vi månar särskilt om en god arbetsro/studiero och en god läsförmåga, den bästa inträdesbiljetten för en gynnsam skolutveckling. Skoldagen börjar och slutar normalt vid samma tidpunkt alla dagar i veckan och vi har en gemensam struktur för uppstart med planering/syfte/aktivitet och vi avslutar dagen med en liten utvärdering.

I förskolan samtalar vi om dagens aktiviteter som visas med symboler. Syftet med vår struktur är att lägga grund för delaktighet, förståelse och ansvar. Dagens uppstart och avslut används också som riktad tid för gruppens utveckling och vårt lika värde arbete.

Breviksfakta
Våren 2007 präglades av ett omfattande startarbete. I augusti 2007 öppnade vi Brevik skola och skolade in 145 barn och våra äldsta elever började i åk 2. Vi organiserade oss i 4 förskole-avdelningar och 3 skolenheter, i mars 2008 utökande vi med ytterligare en förskoleavdelning till 160 barn. Hösten 2008 hade vi 180 barn fördelat på 4 förskoleavdelningar och 4 skol-enheter. Hösten 2009 hade vi 3 förskoleavdelningar och 5 skolenheter med sammanlagt 205 barn/elever. Skolan färdigställdes med ytterligare två flyglar/skepp under 2010 och våra lokaler medger plats för 16 grupper/klasser. Läsåret 2010-2011 hade vi sammanlagt 280 barn fördelat på 6 förskoleavdelningar och 6 skolenheter. Läsåret 2011-2012 hade vi 300 barn i Brevik förskola och skola. Läsåret 2012-2013 hade vi 320 barn/elever och vårt första år med årskurs 6. Läsåret 2013-2014 hade vi 340 barn/elever i Brevik förskola och skola, varav drygt 80 barn i förskolan. Under läsåren 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 har vi haft ca 320 barn i Brevik skola, varav knappt 70 i förskolan. Läsåren 2018–2019, 2019–2020 och 2020–2021 har vi haft runt 330-340 barn/elever. Till nya läsåret planerar vi för drygt 340 barn/elever. Vår skola ligger på Koängen vid Kalvfjärden i början av Brevikshalvön.

Ledning
Vi tillämpar problematiserande samtal med hög tillgänglighet och i princip är rektors dörr alltid öppen. Vi tror på det processinriktade ledarskapet och arbetar med hög transparens. Det personliga mötet är viktigt och prioriteras. Ledningens nyckelord är omtanke, uppmuntran, beröm, öppenhet, tillit, samförstånd, tydlighet och styrning. I Brevik skola praktiserar vi det påbjudna och vi ställer siktet högt, arbetar för framgång och är resultatinriktade.

På skolövergripande nivå väljer vi ett större utvecklingsområde per läsår och vi väljer vårt årliga utvecklingstema utifrån aktuell skolforskning om framgångsfaktorer kopplade till våra utvecklingsbehov. Vår utgångspunkt är att de mest framgångsrika verksamheterna kommer ur de mest decentraliserade systemen och vi ser målstyrning som en viktig faktor för utveckling. Vi arbetar med ledningsfrågor ur ett systemteoretiskt och relationellt förhållningssätt och utgår från att ett lyhört och tydligt ledarskap är framgångsrikt. Ledningsgruppen som består av fem medlemmar som sammanträder en gång/vecka och består av enhetschef för förskolan & förskoleklassen, enhetschef för lågstadiet & fritids, enhetschef för mellanstadiet & fritids, skolsekreterare som är enhetschef för kök/vaktmästeri/städ och rektor.

Våra årliga utvecklingsfrågor
2007-2008 Starta – vi lägger grunden för en så bra start som möjligt
2008-2009 Gruppen – vi arbetar för så bra barn- och elevgrupper som möjligt
2009-2010 Riktlinjer – vi tar fram skolans grundläggande riktlinjer
2010-2011 Styrdokument – implementering av nya nationella styrdokument
2011-2012 Skola 2011 – vi arbetar i enlighet med våra nya styrdokument
2012-2013 Undervisningsfrågor – med fokus på klassrumsnära frågor
2013-2014 Synligt lärande – vi utvecklar vår undervisningsskicklighet i samverkan, del 1
2014-2015 Synligt lärande – vi utvecklar vår undervisningsskicklighet i samverkan, del 2
2015-2016 En läsande skola – vi läser till Nordpolen – del 1
2016-2017 En läsande skola – vi läser till Nordpolen – del 2
2017-2018 Ämnesutveckling – inriktning svenska, matematik, naturvetenskap & teknik
2018-2018 Metodutveckling – vi förfinar våra metoder för en bättre skola
2019-2020 Detta kan jag tycka är svårt i mitt pedagogiska uppdrag – aktuella frågor
2020-2021 Skolans inre arbete – vi vidareutvecklar våra metoder för en välfungerande skola
2021-2022 Utepedagogik – för bättre trivsel, trygghet och lärande

Årets utvecklingsfråga
Vi kommer att utveckla vår utepedagogik – att vi mer systematiserat arbetar med uteverksamhet, uteaktivitet och utelek, inte minst för att värna de barn som har svårt att finna tillhörighet och trygghet i uteverksamheten. Ett trygghetsskapande arbete för bättre trivsel, trygghet och lärande. Vi kommer också att fortsatt arbeta med de frågor vi tycker är svåra i vårt pedagogiska uppdrag. Samt arbeta vidare med våra barn/elevers läsförmåga och läsintresse, grunden för att klara skolan.

Vår rekryteringsmodell
Sedan starten av Brevik skola rekryterar vi utifrån en egen framtagen modell där vi bjuder in ett större antal sökande till en årlig gemensam rekryteringsträff, detta för att säkra upp att vi får rätt medarbetare till rätt plats. Vi lägger stor vikt vid att den som söker tjänst hos oss ska få en tydlig bild av våra viktiga värden, arbetssätt och förhållningssätt för att kunna ta ställning till om Brevik skola är den arbetsplats man önskar vara på. Det är minst lika viktigt som att vi tar reda på om den som söker har en passande profil för vår skola. Vår rekryteringsmodell är effektiv, på en och samma kväll kan vi träffa alla sökande och snabbare komma till avslut. Upplägget är att den som söker får komma tillsammans med övriga sökande och ta del av vårt program, som börjar med en närmare presentation av rektor om Brevik skola, viktiga värden, arbetssätt och förhållningssätt. Därefter ta del av olika stationer i mindre grupper som kortintervju med en av skolans medarbetare, gruppsamtal med rektor och rundtur i skolan. När vi har träffat alla sökande samlas rekryterarna (medarbetare på skolan) och rektor för en gemensam bedömning och vi tittar främst på den pedagogiska skickligheten och om det finns en lämplig plats i organisationen. Vårt främsta kriterium är att sätta samman så väl fungerande pedagoglag som möjligt utifrån ett kompletterande synsätt, bland annat ämnesbehörighet.
Vår rekryteringsmodell säkerställer det viktigaste nyckeltalet; att rekrytera bra medarbetare.

Vår vision
Brevik skola – framtidens skola nu!

Vi vill erbjuda den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen.
Ur barnets/elevens perspektiv vill vi ha: en skola som tar fram det bästa i mig, en skola som får mig att tänka och undra, en skola som ger mig självinsikt och självförtroende, en skola som ger mig vänner och gott omdöme, en skola som får mig att känna att jag duger, en skola som får mig att fråga efter mer kunskap, en skola som ger mig en stadig grund, en skola som frågar efter mig, en skola som ger mig kunskap och trygghet, en skola som får mig att förstå och bli nyfiken, en skola som har höga förväntningar på mig, en skola som är välkomnande, en skola som ger mig omtanke och närhet, en skola som ser just mig, en skola som får mig att vilja göra mitt bästa! Vi arbetar utifrån att vi är en modern ordning & reda skola!

Vårt förhållningssätt
I Brevik skola är vänlighet ett varumärke. I princip har vi bara en trivselregel: Jag är snäll.

I begreppet ingår integritet och respekt. Utöver det finns ett antal trivselöverenskommelser. Vår utgångspunkt är att ett gott förhållningssätt ska råda mellan alla på skolan och glädje och omtänksamhet är våra ledord. I en lärande organisation behövs arbetsro och vi arbetar aktivt främjande i denna fråga. Vi arbetar med positiv förstärkning och försöker hålla undan det som kan stjäla energi och dra ner ambitionerna. Att utveckla en skola kräver vilja, tålamod och handling och vi ber alla aktörer att ta hänsyn till detta. Sedan starten har vi bett om ett uppbyggligt förhållningssätt och vi får ett enastående stöd från vår omgivning.

När det gäller vårt arbete med lika värde är vår utgångspunkt att engagerade vuxna med gemensamma normer som arbetar för välfungerande grupper når bäst resultat. På skolan råder nolltolerans, vi accepterar ingen form av kränkning och vi sätter in ett batteri av åtgärder vid minsta tecken på att det inte står rätt till. Vi arbetar enligt mottot: Vi ser – Vi hör – Vi gör.

Vi läser
I Brevik skola satsar vi på läsning. Alla barn ska kunna läsa en för åldern adekvat text flytande med god läsförståelse och inget barn ska lämna Brevik skola utan att vara en god läsare. Vi ber alla familjer, från de yngsta förskolebarnen till de äldsta skolbarnen, att delta i vår satsning och läsa en stund hemma varje dag. Vi vet att god läsförmåga är den bästa inträdesbiljett vi kan ge barnen för en gynnsam skolutveckling. I övrigt är vi relativt sparsamma med hemuppgifter/läxor (färre på låg och fler på mellan) då barnens dag är lång och tid också behövs för fritidsaktiviteter och avkoppling, samt att det bästa skolarbetet görs i skolan. Vårt mål för årskurs 1 är att alla elever i Brevik skola ska kunna läsa en åldersadekvat text när vårterminens närmar sig sitt slut. Vid lässvårigheter sätter vi in riktade åtgärder. Läsutveckling är vår speciallärares viktigaste uppdrag. Vi mäter vår läsutveckling på individnivå, grupp/klassnivå och skolnivå.

Vår pedagogiska miljö
I Brevik skola praktiserar vi det påbjudna och vi ser till den pedagogiska miljön och samspelsperspektiven – svaret på frågan är vad vi vuxna erbjuder. Vi är en synvändarskola från barnet/elevens svårigheter till pedagogens möjligheter – och vi bygger vår skola med utgångspunkt från det förebyggande och främjande perspektivet. Vi intresserar oss för frågor kring grupputveckling/grupprocess och att skolan är och ska vara individinriktad jämställs inte med enskilt arbete. Nyckel till framgång är en ökad förståelse och kunskap kring lärarens undervisning, klassrumsmiljö och samspelsperspektiv. Vi för samtal kring förhållningssätt, värderingar och utveckling. Vi vrider och vänder på frågeställningar och vinnlägger oss om att tänka nytt, att tänka annat, att tänka annorlunda. Vi blandar det bästa från det tidigare beprövade med det nya relevanta. Vi utgår från det systemteoretiska och den relationella pedagogiken – för bästa möjliga skola och bildning. Vi tränar våra elever att ta sig an svårare uppgifter, utöka sitt tålamod och komma i mål. Vi är en modern skola med ordning & reda!

Vårt arbetssätt
Vi tar hjälp av systemteori (organisation-individ) och relationell pedagogik (den pedagogiska relationens vikt för utveckling och lärande) och vi månar om att arbeta processinriktat och situationsanpassat för bästa möjliga undervisning. Alla pedagoger i Brevik skola har i uppdrag att ständigt och alltid förhålla sig till klassrummets dynamik, se till vilka frågeställning som är aktuella och vilka samtal och funderingar som kan plockas upp. Breviks pedagoger ska både leda, locka och fånga, en slags växelverkan som grundläggande kunskapssyn. Utifrån barnens/elevernas frågor, tankar och funderingar ta vid och leda vidare till en fördjupad kunskap och förståelse. Vi ska undervisa utifrån våra styrdokument så att nya frågor ställs och nya områden blir intressanta. Breviks pedagoger ska också tidigt ge sig i kast med mer komplicerande frågeställningar, allt behöver inte förstås genast, vetskapen om att det finns en hel värld att upptäcka kan stimulera och ge glädje. Breviks pedagoger ska vara berättande pedagoger och vi vill att våra barn/elever ska bli talekonstnärer. I Brevik skola ska man kunna tänka stort och fritt.

Barn- och elevinflytande
Inflytande är viktigt för barn och vuxna och våra barn/elever ska kunna vara delaktiga och påverka sin dag och utbildning och våra samlingar är forum för direkt påverkan och delaktighet och fördelen med våra samlingar är att alla kan delta. Vi har också ett barnråd i förskolan/förskoleklassen och vi har ett elevråd i grundskolan åk 1–6. I respektive råd har vi en flickplats och en pojkplats per grupp och årskursklass. Rådens medlemmar träffas några gånger per termin tillsammans med skolans ledning på temat lärande, trygghet och trivsel. Med viss regelbundenhet har vi också grupp och klassråd, där våra barn och elever får möjlighet att ta upp angelägna frågor för utveckling och trivsel. För oss är det viktigt med det reella inflytandet i vardagen. Det inflytande som inte formellt regleras utan mer handlar om att bli respekterad, bli hörd, vara välkommen, vara efterfrågad och kunna påverka.

Alla pedagoger i Brevik skola har i uppdrag att ständigt och alltid arbeta med ett gott förhållningssätt och verka för ett reellt inflytande.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan
Vid ett tillfälle per år i förskolan och förskoleklassen bjuder vi in barn och föräldrar till utvecklingssamtal, i grundskolan från årskurs 1 gäller ett utvecklingssamtal per termin. Vi samtalar om elevens kunskapsutveckling och personliga utveckling i relation till skolans mål och kunskapskrav. I förskolan samtalar vi om barnets utveckling och förskolans verksamhet.

I grundskolan tar vi fram en individuell utvecklingsplan (IUP) med hjälp av vårt digitala verktyg där vi kan följa, planera och utvärdera skolarbetet och utvecklingen. I utvecklings-planen beskriver vi färdvägen mot målen/kunskapskraven och vårt verktyg är byggt kring tre parter: elev, förälder och pedagog. Planen följs upp vid nästa utvecklingssamtal, utvärderas och revideras och syftet med den individuella utvecklingsplanen är att stärka uppföljningen för den enskilda eleven, för bättre måluppfyllelse. Planen ska beskriva vilka insatser som är aktuella för att eleven ska utvecklas i riktning mot målen och kunskapskraven. I planen finns också ett skriftligt årligt omdöme per ämne i årskurs 1-5. Ett omdöme som talar om hur man ligger till i förhållande till kunskapskraven. Från årskurs 6 gäller betyg med betygsskala A-E och F (ej godkänt). I förskolan samlar vi ett urval av barnens alster som visar på utvecklingen över tid i en Portfolio. I grundskolan praktiserar vi elevledda utvecklingssamtal i takt med att eleverna blir äldre.

Föräldrainflytande
En grundläggande framgångsfaktor är en gedigen föräldrasamverkan och vi utvecklar Brevik skola tillsammans med våra föräldrar. Alla föräldrar har en självklar plats i Brevik skola och vi vill bjuda in till samverkan, samtal och engagemang. Aktuell skolforskning visar att ett gott föräldraengagemang gynnar barnens och skolans utveckling. Alla som arbetar i Brevik skola har i uppdrag att verka för en nära och utvecklande föräldrasamverkan med tolerans och integritet som honnörsord. I Brevik skola finns ett skolråd som träffas några gånger per termin och två föräldrar per förskolegrupp och årskursklass sitter i rådet (en pappaplats och en mammaplats). Skolrådet är främst till för skolutvecklingsfrågor i samverkan hem och skola.

Vid minst ett tillfälle per läsår bjuder vi in till föräldramöte och vi vinnlägger oss om mötets formfråga så att alla får möjlighet att lära känna varandra och vi vill arbeta för givande föräldramöten. Att verka för föräldranätverk gynnar barnen och skolans utveckling och för oss är föräldrasamverkan viktigt och vi har många engagerade föräldrar och mor/farföräldrar i vår skola vilket vi är stolta och tacksamma över.

Pedagogisk plattform och tolkningsföreträde
Lika viktigt som det är att arbeta intensivt för en nära föräldrasamverkan lika viktigt är det att ha en tydlig pedagogisk plattform. Att verka i en skola är att vara i fokus för mångas tyckande och för att lyckas väl är det viktigt att också måna om det pedagogiska tolkningsföreträdet, att pedagogen har tolkningsföreträde vid pedagogiska val och beslut. Ett exempel på ett pedagogiskt tolkningsföreträde kan vara att pedagogen avgör lämplig gruppindelning även om det inte alltid går i linje med föräldrarnas önskan. En framgångsrik skola behöver klara av att växelverka mellan att veta vad man gör och varför och att bjuda in till nära samverkan med omgivande intressenter. Att arbeta för en god balans mellan skolans plattform och omgivningens krav är angeläget, det ger förutsättningar för en stabil och väl utvecklad skola.

Medarbetarinflytande
En av de mest grundläggande principerna för framgång är medarbetarinflytande och med ett delat inflytande, möjligheter, befogenhet och ansvar går det att bygga en framstående skola med hög trivselfaktor. Det är endast den demokratiska arbetsplatsen som har möjlighet att nå sina önskevärden. Brevik skola är ett gemensamhetsprojekt och vår fördel är en gemensam start där alla har tackat ja till att arbeta tillsammans utifrån några uttalade grundprinciper. Det är viktigt att bygga för en problematiserande och nyfiken arbetsplats och vi har allt att vinna på att resonera högt tillsammans. För att systematisera våra resonemang, förslag och beslut går allt ut till alla för vidare synpunkter och behandling. Alla idéer, förslag och beslut samlas och förmedlas kontinuerligt och alla kan delta i framtagandet av idéer och i beslutsprocessen.

Medarbetarmöten sker i alla nivåer; laget, enheten och hela skolan. Medarbetarsamtal sker enskilt och på lagnivå. Att komplettera det enskilda samtalet med ett lagbaserat samtal bidrar till utvecklingen. Vårt personalmotto är: Vi är utrustade med varandra.

Personalpolitiska frågor
När det gäller personalpolitiska frågor har vi valt att satsa på utbildning och god kompetens. Andra ledord för oss är makt och möjligheter och med delegerad makt ökar kreativiteten, och spännande utveckling kan ske i mötet mellan den kreativa arbetsgruppen/medarbetaren och den kreativa ledningen. I skolans grundkoncept finns lika värde frågan och alla medarbetare i Brevik skola har lika värde oavsett tjänst och arbetsuppgift. Lika värde finns med som en viktig fråga i skolans grundkoncept och är en av rekryteringsgrunderna, en fråga vi ständigt värnar om. Lika värde betyder inte att alla gör samma sak, vi är lika måna om var och ens särskilda kompetens och huvuduppdrag. Personalpolitiskt är alla i Brevik skola specialister men lika värda.

Årskursklass
Vi arbetar med årskursklasser från förskoleklass och upp genom skolan. Runt 40 barn per årskull bor i vårt upptagningsområde och för att kunna ta emot alla barn som efterfrågar skolplats (oavsett traditionell klassindelning) organiserar vi oss i årskursklasser. Årskursklass är en bra organisatorisk lösning med betydande pedagogiska fördelar. En årskursklass är en klass som arbetar med olika gruppindelningar utifrån behov (stor grupp, halvgrupp, liten grupp) anpassat till elevgruppen och undervisningstillfället. Den största pedagogiska vinsten med årskursklass är att vi får ut de bästa möjliga sammansatta undervisningsgrupperna, grupper som kan variera och ändras vartefter. Till en årskursklass knyts ett arbetslag med motsvarande personaltäthet som vid en traditionell klassindelning och fritidsverksamhet, dock fler grundskollärare än standard.

Arbetsmiljö
I Brevik skola månar vi om en god arbetsmiljö för alla barn/elever och vuxna. Vi har funktionella, ändamålsenliga lokaler och vi har en lugn skola med en allmänt god ton.

Vi fortbildar oss kontinuerligt och vår frisknärvaro är god. Vi har goda resultat på våra elev-, föräldra- och medarbetarenkäter. En fråga att ge akt på är arbetsbelastningen och här försöker vi vara observanta, bistå varandra och fördela våra arbetsuppgifter över tid.

Dokumentation och uppföljning
Vi följer vår verksamhet kontinuerligt via vår pedagogiska dokumentation och det åligger alla pedagoger att dokumentera verksamheten och ansvarig för att så sker är lagchefen. Företrädesvis använder vi vår digitala lärplattform och skolövergripande använder vi en plattform för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi följer våra elevers kunskapsutveckling bland annat via Skolverkets kartläggning och bedömningsstöd i svenska och matematik, samt de nationella proven.

Utvärdering
Vi har goda resultat från våra elevenkäter, föräldraenkäter och medarbetarenkäter och vår svarsfrekvens är normalt hög. För oss är det viktigt att ställa frågor som: Gör vi rätt saker? Hur vet vi det? Vad behöver utvecklas och varför? Leder dessa insatser till önskat resultat?  Vad ska vi uppnå? Vilka andra alternativ ser vi? Vad får oss att komma fram till denna slutsats?  Utvärdering ska ske på alla nivåer i organisationen: laget, enheten och hela skolan. Den mest kontinuerliga utvärderingen står våra barn/elever för, alla dagar året runt.

Resultatmätning
Vi sätter mål och mäter resultat i vårt IUP onlinematerial (individuell utvecklingsplan). Vi använder diagnoser och tester, muntligt såväl som skriftligt, efter avslutat område inom de olika ämnena i respektive skolår. Vi arbetar med Skolverkets kartläggning och bedömningsstöd i förskoleklassen och på lågstadiet. Det är viktigt med en kontinuerlig vardagsmätning för att mer säkert kunna känna till var och ens framsteg och behov av vidare kunskapsutveckling. Vi vill också att våra elever ska känna sig bekväma med att visa vad de kan och få trygghet kring vardagsmätningen. Som ett led i utvecklingsarbetet praktiserar vi elevledda utvecklingssamtal i grundskolan i takt med att eleverna blir äldre. Den mer omfattande resultatmätningen sker via nationella prov/ämnesprov åk 3 (svenska, matematik) och åk 6 (svenska, matematik, engelska). Vårt mål är att alla våra elever ska klara kunskapskraven i de nationella proven/ämnesproven. Andelen av våra elever som erhållit ett godkänt provbetyg (A-E) per delprov i svenska, matematik och engelska, ligger normalt på 90–100 %. I förskolan följer vi barnens utveckling via vår portfolio-dokumentation.

Formativ bedömning
Att formativt bedöma är att kontinuerligt bedöma under lärprocessen, en kontinuerlig återkoppling för att eleven ska veta vad den har lyckats med och vad som kan bli bättre.

En formativ bedömning sker i dialog med den som ska bli bedömd, funderingar och förståelse kring den egna kunskapsutvecklingen är viktig. Aktuell skolforskning säger att formativ bedömning främjar individens kunskapsutveckling och för att kunna formativt bedöma elevers mångdimensionella kunskap krävs att pedagogen följer och dokumenterar den.

Bra redskap är exempelvis portfolio, loggbok, elevbedömningar, elevutvärderingar och bedömningsmatriser.

Elevhälsa
I vårt elevhälsoteam EHT finns skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och rektor. Skolsköterskan arbetar i enlighet med de riktlinjer som finns för elevhälsan med tonvikt på förebyggande friskvård. Elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd är prioriterade frågor. Vår utgångspunkt är att de mest lämpade och skickliga pedagogerna ska arbeta med elever i behov av stödinsatser. Skolan är skyldig att utreda/kartlägga när barn/elever kan vara i behov av stödinsatser. Vid behov ska insatser sättas in, antingen som extra anpassning eller särskilt stöd med åtgärdsprogram. Den viktigaste grundprincipen är att det är skolan som ska åtgärdas och inte eleverna. Det är vår uppgift att skapa de bästa förutsättningarna och vi ska alltid rikta in oss på det som skolan kan göra, förändra, utveckla och bistå med. Våra elever i behov av stödinsatser ska få bästa möjliga extra anpassning och särskilt stöd och våra insatser brukar fungera väl.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Alla anställda vid Brevik skola har att följa vår plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja barns lika rättigheter och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi lägger stor vikt vid det främjande och förebyggande arbetet och vi arbetar ständigt och alltid med att bygga vår värdegrund – lika värde!

Ett gott klimat är grunden i det förebyggande arbetet och vi arbetar med vänskapsfrågor och relationsutveckling. Vi arbetar med lika värde frågorna kontinuerligt i alla grupper. Vi har skickliga pedagoger, funktionella lokaler och i övrigt goda förutsättningar där vi får följa barnen/eleverna från det att de är små och upp genom skolan. På skolan råder nolltolerans, vi accepterar ingen form av kränkning och vi arbetar för en nära samverkan med föräldrarna.

Vi agerar skyndsamt när svårigheter uppstår och är noga med att ha ett fungerande normsystem. Vi arbetar med ansvarsbarn för att säkerställa individnivån och vi håller oss uppdaterade på individnivå, gruppnivå och skolnivå, bland annat via utvecklingssamtal och en årlig elevtrivselenkät. Vi har en antimobbning grupp – Grupp Noll – som arbetar främjande, förebyggande och i det akuta skedet. Vår utgångspunkt är att engagerade vuxna med gemensamma normer som arbetar för välfungerande grupper bäst motverkar kränkningar.

Vi har i Brevik skola lagt en välfungerande grund för det fortsatta arbetet. Vi arbetar enligt mottot: Vi ser – Vi hör – Vi gör.

Styrdokument
Vi följer våra nationella styrdokument – skollag, läroplaner, kursplaner med centralt innehåll och kunskapskrav och vår lokala timplan utgår från gällande timplanebestämmelser.

Jämställdhet
Vi arbetar aktivt med att flickor och pojkar kan, att inte könet ska begränsa. Vi ska inte ta bort utan lägga till – alla kan vara snälla, modiga o.s.v. Vi arbetar för att fördjupa vårt kunnande i genusfrågor och vi verkar för ett långsiktigt utvecklingsarbete för en mer bestående ändring av invanda mönster och föreställningar.

Mat och lärande
Mat, hälsa och lärande hör ihop och vi vill att våra barn/elever ska få mat av god kvalitet och en trivsam matmiljö. Vår köksmästare, som har en OS-medalj i matlagning och gedigen restaurangerfarenhet (bland annat Riksdagens restaurang) arbetar med vårt skolmatkoncept – lunchbuffé med flera olika val. All mat lagas i skolans kök och vi får vällagad, nyttig, välsmakande och näringsriktig mat. I normalfallet äter förskolebarnen på sin avdelning och skolbarnen i matsalen. Vi följer skolläkarrekommendationer och serverar första lunchen vid 11-tiden. Lunchbuffé med flera olika val medger att vi inte arbetar utifrån en tidigare fastslagen lunchmeny (ingen matsedel).

Bra lekmaterial och läromedel lönar sig
Att satsa på läromedel, funktionella inventarier och bra lekmaterial är lönsamt. Vår policy är att hellre köpa kvalitet än kvantitet. Vår modell för att vara kostnadseffektiva i materialfrågor är samverkan, allt material på skolan är gemensamt och nyttjas av alla i omgångar. Vi köper bra saker i mindre upplaga och del av vårt läromedel är numera nätbaserat. Att satsa på läromedel lönar sig, både kunskapsfaktorn och trivselfaktorn ökar.

Kvalitetssäkring
Vi ska kvalitetssäkra vår verksamhet genom att arbeta systematiskt med vårt kvalitetsarbete – praktik, analys, dokumentation, utvärdering, åtgärder, planer och genomförande.

Med ett systematiskt uppföljningsarbete och utvecklingsarbete ökar vi vår måluppfyllelse. Kvalitetssäkring ökar möjligheten att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle.

Vi ska veta vad vi gör och varför. Vi ska ta reda på om det leder till önskat resultat. Vi ska ta reda på om det finns bättre vägar att gå. Vi ska vara pålästa och nyfikna. Vi ska följa aktuell skolforskning. Vi ska arbeta med framgångsfaktorer. Vi ska uppmuntra varandra och vara varandras bästa critical friends. Vi ska våga pröva och pröva igen. Vi ska arbeta med nuläge och nytt läge. Vi ska sikta högt och tro på framgång. Vi ska erbjuda det bästa möjliga!

Kvalitetspris
Vi är en verksamhet som har förärats Tyresö kommuns kvalitetspris och AcadeMedias kvalitetspris, undertecknad har också förärats Sveriges Stora Skolledarpris och vår enastående kökschef har utsetts till Årets köksmästare i AcadeMedia.

Ettårig utvecklingsplan läsåret 2021–2022

Utepedagogik
Vi kommer att utveckla vår utepedagogiska verksamhet för ökad trivsel, trygghet och lärande.

Metodfråga
Vi kommer fortsatt under läsåret att intressera oss för frågeställningen – Detta kan jag tycka är svårt i mitt pedagogiska uppdrag – och i dialogform arbeta med de frågor vi önskar belysa och utveckla.

En läsande skola
Vi kommer att arbeta vidare med våra barn/elevers läsförmåga och läsintresse, grunden för att klara skolan – guldbiljetten till lärandet.

 


Brevik skola läser

Brevik skola Pysslingen – Framtidens skola nu!
En modern ordning & reda skola

Senast uppdaterad: 2022-01-12