Trivselregler

Brevik skola är samlingsnamn för Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet.

Lika värde
I Brevik skola gäller lika värde. Vi är alla, alla barn och alla vuxna, lika värda. Alla ska aktivt arbeta för att denna värdegrund ska genomsyra allt vi gör, alltid. Detta är Brevik skolas grundpelare.

Vår viktigaste trivselregel
I Brevik skola är vänlighet ett varumärke. Vår viktigaste trivselregel är: Jag är snäll. I begreppet ingår respekt och integritet. Vi vill också gärna bjuda in våra föräldrar att delta i vårt vänlighetskoncept. Vi förordar att i första hand arbeta med positiv förstärkning, det är förebyggande och främjande.

Fler trivselöverenskommelser
Utöver vår viktigaste trivselregel, jag är snäll, har vi några trivselöverenskommelser som att keps/mössa, ytterkläder och skor stannar på hyllan när man kommer in. Leksaker stannar hemma, ett gosedjur är välkommet. Sparka boll och springa får man göra utomhus och i idrottssalen. Tala gör man i lagom samtalston med ett vårdat språk. Man säger med fördel hej till alla som man möter i skolan. Mobiltelefoner är avstängda under lektionstid (och regleras i övrig tid av pedagogerna). Skolbarnen ska be pedagogerna om lov när man vill lämna sin avdelning. Förskolebarnen får bara lämna sin avdelning i sällskap med en vuxen. För samtliga barn och vuxna som vistas i skolan gäller skolans regler.

Farliga saker
Det förbjudet att ta med farliga saker till skolan. Allt farligt beslagtas omedelbart och lämnas ut till föräldrarna vid dagens slut.

Skadegörelse och värdesaker
Vi månar om vårt fina skolhus och vill hålla det snyggt runt omkring oss. De som medvetet förstör kan komma att bli ersättningsskyldiga. Ta inte med värdesaker till skolan, vi ersätter inget som förstörs eller kommer bort. På varje avdelning finns en hittelåda och vi lämnar allt som inte tas om hand till klädinsamling vid varje terminsslut.

Sjukanmälan och sjukdom
Vid ert barns frånvaro anmäler ni frånvaron via vår digitala plattform Schoolsoft senast 8.30 (i den mån att digital anmälan inte är möjlig anmäler ni frånvaro via vår telefonsvarare på expeditionen tfn 08-770 88 30 senast 8.30). Vi vill inte att ert barn ska smitta andra barn och det som gäller är att barn som är sjuka ska stanna hemma. Alla föräldrar har att följa de rekommendationer som gäller, t.ex. så ska man vänta minst någon/några dagar efter feber, infektioner, magsjuka och dylikt innan barnen kommer tillbaka till förskolan/skolan. Det normala är att små barn ofta är sjuka. Nu med anledning av Corona gäller att vi vidtar extra försiktighet och följer de riktlinjer som gäller.

Lämning i förskolan & skolan
De bästa lämningarna är korta och tydliga. Alla barn i förskolan och förskoleklassen ska lämnas till en pedagog. Detta gäller alla barn på förskolan och förskoleklassen, från de yngsta till de äldsta. Vi vill också att lågstadiets barn i möjligaste mån lämnas till en pedagog på morgonen.

Hämtning i förskolan & skolan
De bästa hämtningarna är korta och tydliga, i princip likadana varje dag. När ni, som hämtar både i förskolan och skolan, hamnar i den situationen att ert lilla barn inte vill följa med när ni kommer och ni väljer att gå och hämta ert stora barn för att komma tillbaka senare, blir det för otydligt. Inte sällan vill plötsligt ert yngre barn gå iväg för att leta efter er och vi vill inte ha ”hämtade” förskolebarn som rör sig själva i lokalerna. Ansvarsfrågan blir för otydlig. Så bestäm en tydlig hämtningsrutin och håll den. Stäng ALLTID grinden efter dig! Ta inte med ett barn utanför skolans område som du inte ska hämta. Var tydlig i din kontakt med pedagogen att du har hämtat ditt barn så att det inte råder något tvivel.

Mat
Mat, hälsa och lärande hör ihop och vi vill att våra barn ska få en högkvalitativ matmiljö. All mat lagas av vår kock i skolans kök och vi får vällagad, nyttig och näringsriktig mat. I normalfallet äter skolbarnen i skolans matsal och förskolans barn äter på avdelningen. Vi vill att barnen ska smaka i möjligaste mån och äta varierat i lagom mängd. För specialmat krävs läkarintyg. När vi bakar med barnen gäller företrädesvis brödbak (vi undviker kakbak). Vi vill undvika det söta i möjligaste mån. När ni ombeds skicka med en matsäck ber vi er tillse att den är nyttig (ej läsk/chips/sötsaker).

Stora entréhallen
Vi har en stor och vacker entréhall, där barn och vuxna kontinuerligt rör sig. Här får man gärna gå i sakta mak (det är inte tillåtet att springa i entréhallen). Vi är mycket måna om denna regel, att gå och inte springa, det bidrar till ett lugn på hela skolan, en god inomhus- och undervisningsmiljö. Förskolans barn får inte röra sig i entréhallen själva, detta gäller också när ni föräldrar lämnar/hämtar ert barn. Skolans barn kan få vistas i entréhallen själva undantagsvis med pedagogernas medgivande. I stora entréhallen finns ett antal ledstänger. Barnen får inte åka på ledstängerna. Barnen får inte heller gå på elementgallren längs med våra stora fönster i entréhallen.

Utemiljön
Vi har en fin och funktionell utemiljö som vi vill värna om. Vi har också en badbrygga i anslutning till skolan. Skolans närmaste parkeringsplats är en 3-timmars parkering för föräldrar som lämnar och hämtar barn (p-skiva gäller). I den mån att det är fullt på föräldraparkeringen får man parkera på den övre parkeringsplatsen (där företrädesvis personalen parkerar). Observera att det fina staketet längs vägen till viss del skymmer sikten när man kör utanför skolan, särskilt små barn kan vara svåra att se – så kör sakta! Barnen får inte hänga på våra grindar ute, mekanismen slutar att fungera. Viktigt – kom ihåg att alltid stänga grinden efter dig (även om den stod öppen när du kom). Rökning och hundar är förbjudet i skolans lokaler och utemiljö. Brevik skola är en rökfri arbetsplats.

Studiero/arbetsro
I en lärande organisation behövs studiero/arbetsro och vi arbetar främjande för en så god arbetsmiljö som möjligt. När det behövs sätter vi in skräddarsydda insatser för en bättre arbetsro. Vi är noga med skolans normgrund för en så gynnsam miljö som möjligt för alla barn och alla vuxna. Arbetsro är en ständigt återkommande fråga i skolans värld. Ju bättre arbetsro vi har desto bättre lärandemiljö kan vi erbjuda våra barn. Vi vill påminna våra föräldrar om vikten av hygienfaktorer såsom sömn, mat och att barnen har med sig lämplig utrustning till skolan, ex kläder efter väder (tag också regelbundet hem de kläder som inte är aktuella att använda). Vi vill be våra föräldrar att bistå oss så att vi gemensamt kan erbjuda våra barn en fungerande skolgång.

Vårdat språk, vänlig samtalston och säg gärna HEJ
Vi är måna om ett vårdat språk och en vänlig samtalston i Brevik skola. För både barn och vuxna gäller att vi inte skriker inomhus. Det är inte tillåtet att använda nedsättande ord om varandra.
I Brevik skola vill vi att man hälsar när man möts, det gäller både barn och vuxna. Säg gärna Hej!

Ett gott förhållningssätt
Vi vill att det ska råda ett gott förhållningssätt mellan alla på skolan. Vänlighet och omtänksamhet är våra ledord. Vi ber alla att inte prata illa om något barn, någon förälder, någon personal t.ex. hemma vid köksbordet. Det är svårare för barnen att trivas hos oss om de hör att ni vuxna inte är nöjda. Tag kontakt med oss som arbetar på skolan istället så får vi försöka reda ut det som inte fungerar.

Positiv förstärkning
Vårt främsta förhållningssätt i Brevik skola är positiv förstärkning. Vi vinnlägger oss om att stärka det som fungerar bra och ge mindre uppmärksamhet åt det som fungerar mindre bra. Vi menar att uppmuntran och god förväntan ger bäst utdelning och är mest gynnsamt.

Föräldrasamverkan
Vi utvecklar Brevik skola tillsammans med våra barn och våra föräldrar. Brevik skola är ett gemensamhetsprojekt. Alla föräldrar har en självklar plats i Brevik skola och vi vill bjuda in till samverkan, samtal och engagemang. Alla som arbetar i Brevik skola har i uppdrag att verka för en nära och utvecklande föräldrasamverkan med tolerans och integritet som honnörsord. Som förälder är man välkommen att delta i verksamheten och ni tar kontakt med lagchefen för val av dag och besökstid. Vissa perioder, såsom inskolning tar vi inte emot andra föräldrar än de som skolar in.

Familjeaktivitet och födelsedagskalas
När vi bjuder in till familjeaktivitet ansvarar ni föräldrar för era barn och vi vill att ni ska ha dem under uppsikt. Vi ber er att vara extra uppmärksamma, era barn ska vara där ni är. För att bjuda in till födelsedagskalas via skolan (ex att ni lägger inbjudan i barnens hyllor) gäller att ni ska bjuda hela gruppen/klassen alt röd eller blå grupp eller alla flickor eller pojkar. Tack för visad hänsyn.

Pedagogiskt tolkningsföreträde
När det gäller beslut av pedagogisk karaktär har vi pedagoger på Brevik skola tolkningsföreträde. Vi ska ta hänsyn till alla barns välmående, alla barns förutsättningar och alla barns möjligheter. Till det krävs att skolan har tydliga visioner, tydliga vägval och kan ta beslut som gynnar och ger förutsättningar för en stabil och utvecklad skola på individ, grupp och skolnivå.

Synpunktshantering
Vi ber er kontakta oss som arbetar i Brevik skola när ni undrar över något eller har synpunkter i någon fråga. Det finns flera chefsled att vända sig till vid frågor och synpunkter – lagchef (vardagsfrågor), enhetschef (enhetsfrågor) och rektor (övergripande frågor, principfrågor och frågor av mer allvarlig art). Vill man vända sig till nästa nivå gäller kontakt med skolchefen i Pysslingen (verksamhetsfrågor) eller Tyresö kommun (utemiljö och lokalfrågor).

Kontakt
Vid vardagsfrågor vänder ni er med fördel till er lagchef och när ni önskar ta kontakt med oss (per telefon och mail) ber vi att ni kontaktar oss vardagar mellan 8.00–18.00. Vi ber er att inte ringa eller maila utanför kontakttiden i den mån att frågan inte är akut. I Brevik skola är all arbetstid förlagd till skolan (till skillnad från vanlig lärartjänstgöring) och vi har ett pågående arbete för att förbättra arbetsmiljön (bland annat att man inte förväntas läsa/svara på mail när man inte är i tjänst) och internt gäller att vi inte mailar varandra innan 8.00 och efter 18.00 och inte under helger, tack!

Komplimanger och klagomål
Vi är måna om att snabbt svara på alla synpunkter som kommer oss till del. Vi har tre brevrutiner för information och delaktighet. Den ena är Medarbetarbrev som går ut regelbundet till alla medarbetare med aktuell information man behöver för sitt arbete. Det andra är Breviksbrev (rektorsbrev) som går ut regelbundet till samtliga föräldrar ungefär en gång per månad. Vi har också Skolbrev (avdelning/klassbrev) som går ut till föräldrarna per avdelning/årskursklass några gånger per månad (vanligen via lärplattformen). Vi strävar efter att arbeta med hög transparens för att kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt. Vi försöker svara på alla inkommande e-brev med vändande post och svar lämnas normalt samma dag eller dagen därpå. Det övergripande arbetet med inflytande hanteras för föräldrarnas del på skolrådet, för medarbetarnas del vid personalkonferenser och för barnen/elevernas del vid samlingar, klassråd och elevråd.

Kontakta oss om det är något ni inte tycker fungerar tillfredställande. Vår ambition är att försöka komma fram till samförståndslösningar. I Brevik skola tycker vi om komplimanger. Det är härligt att få komplimanger så du får gärna tala om när du är nöjd med verksamheten.

Brevik skola framtidens skola nu! En modern ordning & reda skola – rektor Anna Bittár

Senast uppdaterad: 2022-01-12