Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brevik skola läsåret år 2022

Till våra barn och elever
Alla är lika värda! Vi vill att du berättar för oss (eller för någon annan som står dig nära) om du känner dig utsatt på något sätt eller om du har en kamrat som blir utsatt. Ingen fråga är för liten för att samtala om när det gäller känslan av lika värde. Vi är här för att hjälpa dig och alla barn/elever på skolan. I Brevik skola har vi ett ställningstagande som vi vill att alla ska sträva efter som grundläggande förhållningssätt: Jag är snäll. I vårt begrepp om vänlighet ingår respekt, skyldigheter och rättigheter. Vi är måna om trivsel, trygghet, hänsyn och omtanke och det gäller dig och alla barn/elever och vuxna på skolan!

Till våra föräldrar
Alla är lika värda! Kontakta oss om ditt barn känner sig utsatt eller om du uppfattar att det finns andra barn som blir utsatta. Vi är här för att bistå med en god miljö för alla barn/elever. Det kan vara svårt att ta till sig att ens barn kränker andra. I det fallet att ditt barn kränker andra vill vi att du samarbetar med oss. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling ser vi gärna att du kontaktar oss så kan vi tillsammans reda ut frågan. Vi utgår från att alla föräldrar i Brevik skola tar avstånd från kränkande behandling och diskriminering. Som förälder kan du bistå i det förberedande arbetet genom att inte prata illa om andra barn och andra familjer och särskilt inte så att dina barn hör det. Vi ser gärna att våra föräldrar aktivt nätverkar på grupp och klassnivå utifrån vetskapen att barn till familjer som har god kontakt, umgås och hjälper varandra tenderar att i mindre utsträckning utsätta varandra för kränkningar.

Kom till oss om ni önskar förebyggande eller riktat akut stöd och hjälp i frågan om lika värde. Vi tar kontakt med er föräldrar så fort något kan vara aktuellt i frågeställningen.

Barnkonventionen
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har varje individ rätt att bli respekterad för den hen är. Alla har rätt till likvärdig behandling och skydd mot alla former av våld och övergrepp.

Läroplanen
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för kränkning eller mobbning och tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Intolerans ska bemötas med kunskap, samtal och aktiva insatser.

Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling
Det är förbjudet enligt lag att diskriminera, trakassera och kränka någon annan.

Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling finns i skollagen och diskrimineringslagen. Lagen säger att alla skolor ska arbeta målinriktat för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar för att garantera alla barns trygghet i skolan. Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder är förbjudet. Diskrimineringen är förbjuden oberoende av avsikt och oberoende av om det är fråga om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär att barn/elever får ett lagligt skydd och skadestånd kan utdömas om inte förskolan/skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.

Ansvar
Alla anställda vid Brevik skola är ålagda att följa vår plan mot kränkande behandling och att ständigt och alltid arbeta för lika behandling, motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering. Alla medarbetare är ansvariga för att inget barn/elev i Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritids utsätts för kränkningar, trakasseras eller diskrimineras. Rektor har det övergripande ansvaret.

Definitioner
Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person, den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier av olika slag är en aktiv, medveten handling som kränker en person. Kränkande behandling är: att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Med mobbning menar vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks. Kränkningarna kan vara: fysiska; såsom att bli utsatt för slag och knuffar, verbala; såsom att bli hotad, att tilltalad på ett nedsättande sätt, psykosociala; såsom att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, göras till åtlöje, de kan vara bild och text; till exempel via sms och på internet.

I denna, vår plan använder vi ordet kränkning till viss del som ett samlingsbegrepp och Brevik skola är ett samlingsnamn för Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Med anledning av vår fördel, att vi har all vår verksamhet i nära samverkan under samma tak, har vi en plan mot kränkande behandling och diskriminering som gäller för vår förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet. I Brevik skola arbetar vi integrerat med förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vårt vardagsarbete utgår från ett 1-12 års perspektiv i heldagsverksamhet. I vår grundskola och fritidsverksamhet har vi en och samma pedagoggrupp (grundskollärarna tjänstgör både i undervisning och på fritids) en och samma elevgrupp, i en och samma lokal – se informationsskrift om Breviksmodellen. Vårt utvecklingsarbete utgår från våra samtliga verksamhetsformer – förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Delaktighet, information och fortbildning
Brevik skolas plan är framtagen i samråd med skolans pedagoger och elever. Planen förankras årligen på klassnivå och vi inhämtar synpunkter från klassråd, elevråd och skolråd. Föräldrar som vill delta i arbetet med planen vänder sig till sin skolrådsrepresentant eller till lagchefen. Planen skrivs årligen och består av en långsiktig programförklaring och en ettårig handlingsplan. Inför varje nytt kalenderår gör vi en ny kartläggning och riskbedömning samt ser över det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet samt analyserar tidigare års resultat och arbete, för vidare utveckling. Arbetet kring kartläggningen och riskbedömningen görs i samråd med elevrådet. Eleverna i rådet (en flicka och en pojke per klass i årskurs 1-6) har under rådets ledning sedan tidigare tagit fram frågeställningarna i Trivselenkäten (vårt kartläggningsunderlag) som elevrådsrepresentanterna får presentera för sina kamrater i respektive årskursklass och under elevrådsrepresentanternas ledning svarar alla elever på enkäten och elevrådet samlar in svaren för sammanställning och resultatanalys. I vår årliga elevtrivselenkät får vi elevernas bild av trygghet, trivsel och riskfaktorer. Elevernas bild ligger också till grund för de frågeställningar vi tar upp på klassråd, elevråd, skolråd, föräldramöte, ledningsmöte och personalkonferenser för att utveckla vårt arbete i frågan om lika värde, trivsel och trygghet.

Vår arbetsgrupp för lika värde, lika behandling och arbete mot diskriminering och kränkande behandling Grupp Noll (som i nolltolerans) har i uppdrag att arbeta förebyggande och främjande med insatser i samråd med barnen/eleverna, föräldrarna och medarbetarna utifrån fungerande praxis och aktuell forskning. Grupp Noll består av några i frågan kunniga pedagoger som under ledning av kuratorn arbetar främjande och förebyggande samt i det akuta skedet. Vi utvecklar vår kompetens i det främjande och förebyggande arbetet via ett kollegialt utvecklingsarbete, fortbildning och litteratur mm. Vi följer den forskning som finns kring mobbning och metodval för ett förebyggande arbete. Vi arbetar med god elevdelaktighet i frågan via klassråd, elevråd, utvecklingssamtal och vardagssamtal. Våra arbetslag arbetar ständigt och alltid för att främja lika behandling och motverka kränkning och diskriminering.

Vårt förebyggande arbete
Vi lägger stor vikt vid det förebyggande och främjande arbetet för att få en gynnsam skolmiljö för alla barn. I Brevik skola råder nolltolerans, vi accepterar ingen form av kränkning eller diskriminering. Vår utgångspunkt är att engagerade vuxna med gemensamma normer som arbetar för välfungerande grupper bäst motverkar kränkning och diskriminering.

Vi menar att ett gott klimat mellan elever och elever, elever och vuxna, vuxna och vuxna är grunden i det förebyggande och främjande arbetet. Alla pedagoger på Brevik skola har i uppdrag att arbeta för välfungerande barn- och elevgrupper. Vi arbetar ständigt och alltid med att bygga vår värdegrund – lika värde! Alla avdelningar och klasser arbetar regelbundet kring frågeställningar som trygghet, trivsel och kamratskap. Vi har olika vänskapsstödjande insatser och grunden finns i vårt främjande och förebyggande vardagsarbete. Vi arbetar vi med diskrimineringsgrunderna för att belysa normer och attityder i syfte att förebygga kränkande behandling kopplat till bagatellisering och normalisering, för att öka kompetensen gällande händelser som kan vara kränkande. Vi arbetar förebyggande och stödjande i frågor om sociala medier och de risker som kan föreligga.

Grundläggande för oss är att vi har individen i fokus, arbetar för välfungerande grupper och goda relationer. Vår relationella pedagogiska kompetens är en av hörnstenarna i arbetet.

Vi är en skola som har de bästa förutsättningarna – vi har skickliga pedagoger, funktionella lokaler och vi får följa barnen från förskolans tidigaste åldrar fram till dess att barnen börjar i skolans senare-del. Att få verka i en sammanhållen verksamhet med förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet ger reella möjligheter att kunna erbjuda en väl fungerande verksamhet. En sammanhållen förskola och skola möjliggör ett nytt pedagogiskt arbetssätt med en ökad måluppfyllelse. I Brevik skola är vänlighet ett varumärke. I princip har vi bara en trivselregel: Jag är snäll och vi tränar på konsten att vara snäll. I begreppet ingår respekt och integritet. Brevik skola är ett gemensamhetsprojekt och vi samverkar med våra föräldrar. Vi månar om inflytande och delaktighet. Vi agerar skyndsamt när svårigheter uppstår. Vi är noga med att ha ett väl fungerande normsystem. Vi arbetar med ansvarspedagoger för att säkerställa individnivån. Vi fortbildar oss i frågor som gynnar lika värde. Vi håller oss uppdaterade på individnivå, gruppnivå och skolnivå. Vi arbetar med ökad förståelse och kunskap när det gäller diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för att säkerställa en god arbetsmiljö för barn/elever och vuxna. Vi arbetar med ett pedagogiskt koncept där pedagogerna har i uppdrag att vara verksam i både undervisning och omsorg. Vi organiserar oss i pedagoglag kring en grupp elever med fler utbildade lärare än standard. Att lärarna arbetar i heldagsverksamhet ger oss en stabil bas för bättre måluppfyllelse.

I vårt grundkoncept ingår att skolan ska vara stimulerande, utvecklande och trygg. I Brevik skola står kunskap, förståelse och bildning högt i kurs. För att få arbete i Brevik ska man vara inspirerande, utbildad, kunnig och omtänksam. Vårt motto är: Vi ser – Vi hör – Vi gör.

Vi vill erbjuda den bästa tänkbara förskolan och skolan, den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen.

Vårt främjande arbete – med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna
Kön/könsöverskridande identitet/sexuell läggning

Inget barn/elev i Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Vid val av läromedel och annan litteratur är vi noga med att skapa en variation av hur människor och dess livsstil presenteras. Vi samtalar kring heteronormen i syfte att vidga den traditionella bilden av kvinna/man och familjebildning. När vi väljer högläsningsböcker tänker vi på att ha en variation av huvudpersonens kön. Vi erbjuder och uppmuntrar till olika aktiviteter oavsett kön. Vi strävar efter att ge en mångfacetterad bild av hur man kan se ut, leva och vilka intressen man kan ha, oavsett kön. Vi låter barnen/eleverna sitta bredvid de som de arbetar bra tillsammans med och inte utifrån t.ex. kön. Vi sorterar i mindre omfattning efter kön, till exempel så har vi inte flick- och pojktoaletter. Vi hjälper varandra att uppmärksamma beteenden och bemötande gentemot barnen som leder till upprepning som befäster könsmönster, till exempel vilka förväntningar vi har på flickor respektive pojkar och hur vi talar till flickor och pojkar. När barnen reagerar på det som bryter traditionella könsmönster, till exempel att en pojke kommer i klänning till förskolan, arbetar vi för att vidga begreppen – alla barn kan vara allt, att lägga till och inte dra ifrån. Vi arbetar aktivt med att flickor och pojkar kan, att könet inte ska begränsa.

Vi intresserar oss för hur flickor och pojkar framställs i olika media som tidningar, tv, internet och dataspel. Vi gör våra elever uppmärksamma på olika ideal som finns runt omkring dem gällande utseende och kläder och vi bjuder in till att våra elever kan vara barn under hela skolgången i Brevik skola. Vi ser och bekräftar barnens egenskaper och inte deras utseende. Våra elever får en åldersanpassad sexualundervisning med utgångspunkt från barnens undringar och frågor. Vi har riktade gruppsamtal för flickor och pojkar vid behov och efterfrågan t.ex. på temat: kärlek, kamratskap och sexualitet.

Etnisk tillhörighet
Inget barn/elev i Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet ska diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att man hör till en grupp med samma nationella eller etniska ursprung, till exempel hudfärg. Vårt uppdrag är att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Vid samlingar som till exempel FN-dagen har vi ett stort arbete kring olika nationaliteter och kulturer. Till vardags sjunger vi sånger, leker lekar och läser berättelser som har sitt ursprung i olika kulturer. Vi uppmuntrar och bistår våra barn/elever att dela med sig av sitt kulturarv. Vi sjunger födelsedagsvisor, räknar o.s.v. på olika språk. För att vidga världen brevväxlar vi tidvis med barn i andra länder. Vid inköp av leksaker finns mångkultur som en faktor, till exempel har vi dockor med olika hudfärg, för identifikation och lek. I vår undervisning finns världen och omvärlden. Vårt grundläggande förhållningssätt i alla situationer är allas lika värde och vi är aktiva värdeskapare i vårt dagliga arbete, ständigt och alltid.

Religion
Inget barn i Brevik förskola, förskoleklass, grundskolaskola och fritids ska diskrimineras på grund av sin religiösa tillhörighet. I vårt uppdrag ingår att undervisa i religion i ett vidare begrepp. Ämnet ska bland annat bidra till förståelse för olika traditioner och kulturer för en ökad tolerans. Särskilt vid högtider och helgdagar arbetar vi med barnen kring olika sätt att fira och vi uppmärksammar några viktiga händelser under året, i de olika världsreligionerna.

Funktionshinder
Inget barn i Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritids ska diskrimineras på grund av funktionshinder. Vi möter varje barn/elev utifrån dennes förutsättningar och behov.

Vi anpassar våra resurser och hjälpmedel för att kunna erbjuda så lika villkor som möjligt. Till exempel så har våra elever med läs- och skrivsvårigheter tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, t.ex. att kunna lyssna på en text, vid behov. Vi för värdegrundsbaserade samtal med våra barn/elever om lika villkor, anpassad rättvisa, förhållningssätt för förståelse, acceptans och tolerans. I Brevik skola gäller lika värde alltid och ständigt och vi är skickliga i vårt arbete med anpassning och insatser.

Trakasserier
Trakasserier är en aktiv och medveten handling som kränker en person. När det gäller trakasserier av olika slag följer vi upplägget i vår plan med förebyggande, främjande arbete och åtgärdande program. Trakasserier är förbjudna om de har samband med: kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Trakasserier kan bestå i att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel så kallat kvinnliga och homosexuella egenskaper. Det kan handla om att någon blir kallad blatte, fjolla, hora eller något liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är du som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte blir illa berörd. Vi är uppmärksamma och arbetar aktivt för att motverka en grogrund för trakasserier.

Kartläggning av risk
Vi tar reda på vilka svårigheter som förekommer hos oss gällande diskriminering, kränkningar och mobbning och vilka riskområden vi har. Vi kartlägger våra riskområden via elevtrivselenkät, observation, vardagssamtal, utvecklingssamtal, elevråd, klassråd, skolråd, föräldrakontakt och föräldraenkät.

Skolan har funktionella lokaler och öppna ytor med de bästa förutsättningarna och vi vuxna är där barnen/eleverna befinner sig, eller i dess närhet. Vår utemiljö har öppna ytor som är lätt att överblicka, skolan är inhägnad och vi har alltid utepedagoger på plats. Det riskområde vi kontinuerligt behöver arbeta förebyggande med och ha insikt kring är barnens relationer och grupphierarkier, särskilt som ett mindre gott beteende kan pågå i det fördolda. Våra främsta medel är våra iakttagelser, våra individ- och gruppbedömningar, elevtrivselenkäter, utvecklingssamtal och barn/elevsamtal. De individsignum vi tittar särskilt på är trivsel, humör, närvaro, attityd, självbild, aktivitetsnivå, måluppfyllelse, graden av självbestämmande, grupptillhörighet, respekt, kamrattillgång mm. Till detta arbete hör att vi till exempel har barn vars självbild behöver stärkas, barn som behöver lära sig lekkoderna bättre, barn som är goda ledare och mindre goda ledare, barn som behöver lära sig att respektera andra bättre, barn som har svårt med turtagning o.s.v. Vi arbetar ständigt och alltid med vårt förebyggande och främjande arbete för lika värde och vi är framgångsrika i vårt arbete.

Utredning och åtgärder
Vi vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas när ett barn/elev upplever sig kränkt, diskriminerad, trakasserad, mobbad. Barnets upplevelse gäller och inget annat. Omedelbart och utan dröjsmål utreder vi vid misstanke om att någon far illa och frågan anmäls till huvudmannen. I det akuta skedet prioriterar vi utredning och åtgärder. Utreder och sätter in riktade åtgärder på uppdrag från rektor gör ansvarspedagogen i samråd med Grupp Noll tillsammans med berörda elever och föräldrar. Se vår modell nedan.

Kränkning från personal eller annan vuxen
Vi ser mycket allvarligt på en eventuell kränkning från vuxen mot ett barn/elev. Den vuxne ska alltid förhålla sig respektfullt gentemot barnen. Det är alltid den vuxnes skyldighet att vara aktsam i sitt förhållningssätt. Kollegialt ska vi hjälpa varandra så att ingen kränks. Misstanke om kränkning från vuxen till barn/elev ska genast anmälas till rektor, allt annat är tjänstefel. Barns och elevers information om att en vuxen kränker ska utan dröjsmål utredas av rektor och i förekommande fall av andra myndigheter.

Alla anställda vid Brevik skola är skyldiga att utan dröjsmål anmäla misstanke om kränkning från vuxen mot barn/elev. Alla vuxna på Brevik skola har i uppdrag att arbeta förebyggande och främjande med positiv förstärkning (att främst förstärka det goda beteendet) och med avledande tekniker. I den mån att till exempel vuxna behöver tillrättavisa ett barn/elev ska det ske med största respekt för det enskilda barnet/eleven (vi generar t.ex. aldrig ett barn och vi undviker i möjligaste mån att ta tag i ett barn på ett sätt som skulle kunna upplevas som kränkande).

Brevik skolas akutmodell
Vår akuta arbetsmodell vid kränkning. Här används ordet kränkning i meningen diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling.

Steg 1 – Pedagog
Samtliga åtgärder i steg 1 ska ske samma dag som misstanke delges
Pedagogen får vetskap om misstänkt/upplevd kränkning
Pedagoger anmäler omedelbart frågan till rektor
Rektor anmäler omedelbart frågan till huvudman
Pedagogen tar omedelbart reda på så mycket som möjligt
Pedagogen samtalar med den som blivit kränkt för att informera sig och ge stöd
Pedagogen samtalar med den som kränker för att sätta stopp
Ett villkor gäller: kränkningen ska upphöra omedelbart
Pedagogen informerar berörda föräldrar
Pedagogen har ett särskilt uppsiktsansvar den närmaste tiden
Alla samtal och åtgärder dokumenteras i ett ärendeprotokoll

Steg 2 – Grupp Noll
Samtliga åtgärder i steg 2 sätts in så fort det står klart att kränkningen inte omedelbart upphört
Om kränkningen fortsätter kontaktar pedagogen Grupp Noll
Pedagogen informerar Grupp Noll och delger aktuell dokumentation
Grupp Noll samtalar med den som blivit kränkt för information och stöd
Grupp Noll kallar den som kränker till samtal
Grupp Noll informerar berörda föräldrar
Ett villkor gäller: kränkningen ska upphöra omedelbart
Pedagogen har ett särskilt uppsiktsansvar och informerar Grupp Noll vartefter
Grupp Noll kallar den som har blivit kränkt till uppföljningssamtal
Grupp Noll kallar den som har kränkt till uppföljningssamtal
Pedagogen försäkrar sig om att kränkningen har upphört
Stödsamtal erbjuds den som blivit utsatt för kränkning
Alla samtal och åtgärder dokumenteras i ett ärendeprotokoll

Steg 3 – Rektor
Steg 3 sätts in när det står klart att kränkningen inte upphört trots insatserna i steg 2
Rektor kallar berörda elever och föräldrar till enskilda samtal
Ett villkor gäller: kränkningen ska upphöra omedelbart
Skräddarsydda åtgärder sätts in för att sätta stopp för kränkningarna
Alla samtal och åtgärder dokumenteras i ett ärendeprotokoll
Kontakt tas med socialtjänsten
Allvarlig kränkning polisanmäls

I Brevik skola råder nolltolerans!

Handlingsplan år 2022

Vår kartläggning visar följande och vi sätter in följande åtgärder
Vår kartläggning visar att den stora gruppen barn/elever i Brevik förskola och skola/fritids känner sig trygga och att vår arbetsro är god till övervägande del men också att det föreligger riskområden. Vi kommer fortsatt att arbeta med våra riskområden.

Riskområde – barn kan kränka varandra
Det finns alltid en risk att barn kan kränka varandra och det åligger alla medarbetare på Brevik skola att vara extra observanta och omedelbart anmäla kränkningar eller tendenser till kränkningar till rektor, samt skyndsamt påbörja åtgärdande program i samverkan med Grupp Noll. Alla parter i frågan ska involveras; pedagoger, elever och föräldrar och vi utgår från barnets upplevelse.

Riskområde – grupprelaterade risker
Till och från har vi grupper som behöver extra vägledning och stöd för att kamratskap och umgänge ska fungera väl och våra pedagoglag kan erhålla riktad handledning ställt till olika gruppers behov, i syfte att kunna möta upp med bättre anpassade insatser för trygghet, trivsel och lärande.

Riskområde – skolgården med lek och umgänge under mer fria former
Det är särskilt angeläget att vi vuxna har god uppsikt över hela skolgården. Att ge akt på att skolgårdens mer fria utrymme och aktiviteter inte medför ett mindre gott förhållningssätt mellan våra elever. På alla gårdar ska det finnas tillräckligt antal utepedagoger och det åligger lagchefen att i samråd med enhetschefen organisera uteverksamheten. Som tidigare är skojbråk och annat beteende där vi anar att det inte råder ett jämlikt förhållande mellan barnen inte tillåtet och ska avbrytas samt redas ut.

Riskområde – skolans kringområden
Arbetssättet ovan (gällande skolgården) gäller också övriga riskområden som finns i skolan som med anledning av att där det blir trångt om utrymme kan det uppstå irritation och bråk, t.ex. matsalskön, förflyttningar mellan olika delar av huset o.s.v. Här behöver vi vara särskilt observanta och aktiva vägledare, utifrån tanken att det är i de små marginalerna de stora svårigheterna kan ta sin början. När vi är noga med detaljerna (mormors-regeln) kommer vi att kunna få och behålla en trygg och välfungerande skola.

Riskområde – idrottens omklädningsrum
Ett område där vi alltid behöver ha noga uppsikt är idrottens omklädesrum. Det är många elever på litet utrymme och det finns risk för att omklädessituationen inte känns bekväm för alla elever. I Brevik skola gäller att det alltid ska finnas en pedagog med i respektive omklädesrum och ansvarig för denna organisation är respektive lagchef.

Riskområde – nätet
Ett riskområde där vi behöver vara observanta är nätet. Mer än hälften av dagens unga säger att de har sett någon bli utsatt i sociala medier och tydligen är det så att flickor råkar mer illa ut än pojkar. När en elev är utsatt både i skolan och på nätet är skolan skyldig att utreda och vidta åtgärder. En viktig aspekt som vi vill bidra med är att gjuta mod i våra elever så att de berättar för någon vuxen när de ser någon bli utsatt, men också förstås att ta kontakt med en vuxen om man själv råkar illa ut. Detta är ett samtal vi med fördel kan ha med våra elever – vad kan du göra när någon behöver din hjälp och hur gör du när du behöver hjälp? Vi kommer också att samtala med våra elever om etik och moral på nätet.

I vår senaste föräldra- och elevenkät framkommer följande
Här redovisade resultat gäller de som svarat grönt, de högsta värdena, mellan 7-10 poäng.
Förskolan
I frågan om Trygghet är 100 % (tidigare år 97/98/96/100/98/98 %) av föräldrarna nöjda
I frågan om Trivsel är 99 % (tidigare år 98/98/96/100/98/98 %) av föräldrarna nöjda
I frågan om Arbetsro är 100 % (tidigare år 96/99/95/100/87/94 %) av föräldrarna nöjda
Skolan åk F-6
I frågan om Trygghet är 93 % (tidigare år 94/96/94/96/98/89 %) av föräldrarna nöjda
I frågan om Trivsel är 91 % (tidigare år 94/97/94/94/95/88 %) av föräldrarna nöjda
I frågan om Arbetsro är 87 % (tidigare år 89/91/88/92/93/81 %) av föräldrarna nöjda
Eleverna åk 4-6
I frågan om Trygghet är 87 % (tidigare år 91/89/96/93/96/92 %) av eleverna nöjda
I frågan om Trivsel är 83 % (tidigare år85/ 92/93/94/94/83 %) av eleverna nöjda
I frågan om Arbetsro är 72 % (tidigare år 84/85/89/94/91/83 %) av eleverna nöjda

Kommentar
Vi har ett gott resultat och vårt arbete är att säkerställa att vi fortsatt kommer ut väl i dessa avgörande viktiga frågor – trygghet, trivsel och arbetsro.

Utvärdering av förra årets plan mot kränkande behandling
Vi har arbetat i enlighet med vår plan mot kränkande behandling och skyndsamt satt in åtgärder när det har behövts och våra insatser, i de få ärenden vi haft under året, har fungerat väl. Vi har arbetat främjande och förebyggande på individnivå, gruppnivå och skolnivå med vår frågeställning lika värde, Brevik skolas grundpelare.

Året som gått
Vi har på klass, grupp och individnivå fortsatt arbetat och samtalat om umgängesregler och förhållningssätt. Vi har visat på värdet av att framstå som en god förebild med ett gott kamratskap, värdet av att vara snäll. Rektor har sedan tidigare träffat alla grupper/klasser på temat: Konsten att vara snäll. Hur är man snäll? Hur ger man en komplimang? Hur tar man emot en komplimang? Hur tränar vi? Ett angeläget samtal om värdet att vara snäll.

Viktigast av allt är
Att vi som arbetar i Brevik skola ständigt och alltid arbetar för en skola utan diskriminering och kränkande behandling. Det är i det förebyggande och främjande vardagsarbetet nyckeln finns – att engagerade vuxna med gemensamma normer som arbetar för välfungerande grupper bäst motverkar kränkning och diskriminering.

Att vara förebyggandeskicklig i varje möte är bättre än att vara åtgärdsskicklig och när vi lyckas i vårt förebyggande och främjande arbete minskar behovet av ett åtgärdande arbete – detta är vårt främsta uppdrag – för alla barns lika rättigheter och möjligheter!

Nästa års plan för lika behandling och mot kränkande behandling
Denna plan kommer att följas upp och utvärderas i samråd med berörda parter (klassråd, elevråd, skolråd, medarbetare och ledningsgrupp) i slutet av vårterminen inför nästa års plan mot kränkande behandling.

Synpunkter
Synpunkter på planen lämnas till kurator malin.westman@pysslingen.se

En frisk arbetsplats
Andemeningen i denna plan gäller också oss vuxna som är verksamma i Brevik skola. Det är inte tillåtet att diskriminera och/eller kränka någon (barn eller vuxen) i Brevik skola.

Handläggare
Noll Grupp ansvarig/kurator Malin Westman och rektor Anna Bandelin-Bittár
på uppdrag av skolans barn/elever, föräldrar och medarbetare i Brevik skola.

Senast uppdaterad: 2022-01-12