Information om Brevik skola

Brevik skola är ett samlingsnamn för Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet.
Numera gäller att också förskolechefer benämns rektor.

Brevik skola – en sammanhållen förskola, skola och fritids
Tyresö kommun har byggt en fantastisk skola i nytänkandet anda. Skolan är vacker, funktionell och har de allra bästa förutsättningarna. Att få verka i en sammanhållen verksamhet med förskola och skola/fritids ger unika möjligheter att kunna erbjuda en verksamhet utöver det vanliga. En sammanhållen förskola och skola/fritids möjliggör ett nytt pedagogiskt arbetssätt med ökad måluppfyllelse. Vi får följa barnen från det att de är små fram till dess att de ska börja i skolans senaredel.

En läsande skola
I Brevik förskola och skola satsar vi på läsning. Alla barn ska kunna läsa en för åldern adekvat text flytande med god läsförståelse. Inget barn ska lämna Brevik skola utan att vara en god läsare och här behöver vi hjälpas åt – hem och skola. Vi ber alla familjer, från de yngsta barnen till de äldsta, att läsa hemma en stund varje dag. Vi vet att god läsförmåga är den bästa inträdesbiljett vi kan ge barnen för en gynnsam skolutveckling.

Styrdokument
Vi följer de nationella styrdokument som gäller, t.ex. våra läroplaner för förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmen.

Vår organisation – Breviksmodellen
I vår modell satsar vi på en sammanhållen förskola och skola, ett organiserat lagarbete, heldagsverksamhet och fler lärartjänster än standard. Från förskolan och upp genom skolan arbetar vi företrädesvis med ålderhomogena grupper. Modellens främsta del är att vi kan anpassa våra elevgruppers storlek utifrån lärandets behov och situation. I skolan arbetar vi med årskursklasser och utgår från en hel- och halvklassorganisation och grupperar oss i små grupper och stora grupper utifrån behov och tillfälle. En väl sammansatt årskursklass har drygt 40 elever med drygt 20 barn per grupp/halvklass. Till årskursklassen knyts ett arbetslag om 4 pedagoger och i möjligaste mån ska laget ska bestå av tre grundskollärare och en fritidslärare alternativt fritidsledare. Grunden i Breviksmodellen är att vi byter ut en fritidslärartjänst mot en grundskollärartjänst för att få en lag om 3+1 (istället för standard 2+2). I förskolan organiserar vi oss i två samverkande avdelningar, Lilla förskolan (B2/B3) och Stora förskolan (B4/B5) och vi har en förskollärartjänst per åldershomogen grupp och tre pedagoger arbetar med en grupp om i snitt 18 barn (färre när barnen är små och fler när barnen blir äldre). I vårt grundkoncept ingår att skolan ska vara stimulerande, utvecklande och trygg och Brevik skola är en snäll skola för bildning och kunskap. För att få arbete i Brevik ska man vara inspirerande, skicklig, utbildad och omtänksam. Vårt motto är: Vi ser – Vi hör – Vi gör.

Studiero
I Brevik skola månar vi om god studiero/arbetsro för trivsel och lärande. Vi har individen i fokus, arbetar för välfungerande grupper och goda kamratrelationer.

Bästa tänkbara utbildningen
Vi vill erbjuda den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen.

Pysslingen
Brevik skola är en friskola i Pysslingens regi. Pysslingen är ett skolföretag som startade 1986 och numera ingår i skolkoncernen AcadeMedia. Pysslingens främsta kännetecken är den lokala förankringen och den bärande idén är att de mest framgångsrika verksamheterna kommer ur de mest decentraliserade systemen. I Pysslingen värnar vi om en innovativ skolutveckling av högsta kvalitet och vi bygger framtidens skola nu!

Organisation
Våra förskolegrupper och skolklasser/fritids- siffran anger barnens ålder, t.ex. Brevik 7 är åk 1
Respektive årskursklass har tillgång till två klassrum med flera utrymmen.
Skepp 1: Brevik 6, Brevik 6 och Brevik 9, Brevik 9
Skepp 2: Brevik 8, Brevik 8 och Brevik 7, Brevik 7
Skepp 3: Brevik 4, Brevik 5 och Brevik 2, Brevik 3
Skepp 4: Brevik 11, Brevik 11 och Brevik 12, Brevik 12
Bryggan: Brevik 10 samt slöjd och idrott

Skolans ledningsgrupp, under ledning av rektor, består av en enhetschef för förskolan/förskoleklassen, en enhetschef för lågstadiet/fritids och en enhetschef för mellanstadiet/fritids samt skolsekreteraren för kök/expedition/vaktmästeri/städ. Varje avdelning/klass har också en lagchef som ni kan vända er till vid frågor och synpunkter. Normalt har vi ca 340 barn/elever i Brevik förskola/skola (varav ca 70 barn i förskolan).

Vi har förskola, förskoleklass och årskurs 1–6 samt fritidsverksamhet. Från förskoleklass och uppåt arbetar vi med årskursklasser.

Skolans tider
Brevik skola öppnar 7.00 och stänger 17.30. Extra öppethållande från 6.30 vid styrkt behov.
Skoldagen för åk 1–6 börjar normalt kl 8.30 och förskoleklassens dag börjar 9.00
Frukost erbjuds våra tidiga morgonbarn i förskolan i samband med att vi öppnar (föranmäls).
Lunch serveras mellan 11.00–12.00 och mellanmål vid 14-tiden (eller senare vid skolans slut).
Ungefärliga sluttider för grundskolan (måndag-fredag) är:
13.00 Brevik 6 (åk F – förskoleklassen)
13.30 Brevik 7 (åk 1)
13.45 Brevik 8 (åk 2)
14.00 Brevik 9 (åk 3)
14.15 Brevik 10 (åk 4)
14.30 Brevik 11 (åk 5)
14.45 Brevik 12 (åk 6) start & sluttid kan komma att justeras med anledning av språkundervisningen
OBS exakta sluttider får ni av era pedagoger vid terminsstart.

En trivselregel
I Brevik skola är vänlighet ett varumärke. I princip har vi bara en trivselregel: Jag är snäll.
I begreppet ingår integritet och respekt.

Fler trivselöverenskommelser
Utöver vår viktigaste trivselregel, jag är snäll, har vi några trivselöverenskommelser som att keps/mössa, ytterkläder och skor stannar på hyllan när man kommer in. Leksaker stannar hemma, ett gosedjur är välkommet. Sparka boll och springa får man göra utomhus och i idrottssalen. Tala gör man i lagom samtalston med ett vårdat språk. Man säger hej till alla som man möter i skolan. Mobiltelefoner är avstängda under skoltid. För allas trivsel ska det råda arbetsro, ordning och reda. Skolbarnen ska be pedagogerna om lov när man vill lämna sin avdelning. Förskolebarnen får bara lämna sin avdelning i sällskap med en vuxen.

Fler ordningsregler
För allas trivsel är Brevik skola en skofri skola. Vi ber er också att inte köra med barnvagn i lokalen. Observera att det är strängeligen förbjudet att ta med nötter till skolan med anledning av allergier. Vi ber er också undvika alltför stark parfym. Ni får inte heller ta med hund in på skolans område – se dokument för fler trivselregler.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan
Vid ett tillfälle per läsår bjuder vi in barn och föräldrar i förskolan och förskoleklassen till utvecklingssamtal, i grundskolan årskurs 1–6 gäller ett utvecklingssamtal per termin. Samtalen sker under dagtid. I förskolan samtalar vi om barnets utveckling och förskolans verksamhet. I skolan samtalar vi om barnets kunskapsutveckling och personliga utveckling i relation till skolans mål och kunskapskrav. Vi tar fram en individuell utvecklingsplan med hjälp av vårt digitala verktyg där vi kan följa, planera och utvärdera skolarbetet och utvecklingen. I den individuella utvecklingsplanen beskriver vi stegvis färdvägen mot målen och kunskapskraven i årskurs 3 och årskurs 6. Den individuella utvecklingsplanen följs upp vid nästa utvecklingssamtal, utvärderas och revideras. Vi praktiserar till viss del elevledda utvecklingssamtal i grundskolan.

Inflytande, föräldramöte och skolråd
Inflytande är viktigt för alla barn och alla vuxna. Barnen ska med stigande ålder känna att de kan påverka sin dag och utbildning. Föräldrarna ska känna sig delaktiga och inbjudna till skolan. Ett gott föräldraengagemang gynnar barnen och skolans utveckling. När det gäller beslut av pedagogisk karaktär har vi pedagoger på Brevik tolkningsföreträde.
I Brevik skola finns ett skolråd och två föräldrar per Breviksgrupp sitter i rådet (företrädesvis en pappaplats och en mammaplats). Skolrådet är främst till för det pedagogiska samtalet och utvecklingsfrågor i samverkan hem och skola. Mindre frågeställningar och praktiska frågor anmäls direkt till skolans ledning (verksamhetsfrågor) och skolsekreterare (lokal- och utemiljöfrågor). I skolrådet tar vi upp större frågeställningar med pedagogisk inriktning. Att sitta i skolrådet medför inget särskilt för- och efterarbeten och vi på skolan skriver protokoll. Det du som förälder ska bidra med är intresse för skolutvecklingsfrågor och samverkan. Vi anordnar också föräldramöte per grupp/klass vid ett tillfälle per läsår i förskolan och skolan.

Ansvarsbarn
Vi arbetar med ansvarsbarn, varje barn knyts till en pedagog som har i uppdrag att skapa en extra nära relation till barnet. Under inskolningsperioden gäller preliminära ansvarsgrupper. Er ansvarspedagog håller vanligen i ert barns utvecklingssamtal.

Mat
I matsalen serverar vår kock en lunchbuffé varje dag med några olika val. Vi får väl tillagad, välsmakande och näringsriktig mat. Vi lagar all mat i skolans fina kök. I normalfallet äter förskolans barn på sin avdelning och skolans barn i matsalen. Lunch serveras normalt mellan 11.00–12.00 (de yngsta äter först och de äldsta sist). Mellanmål serveras från 14.00.
De förskolebarn som kommer till förskolan i samband med att vi öppnar erbjuds frukost (föranmäls).

Idrott
Skolbarnen har normalt idrott vid två tillfällen per vecka. Även förskolan och fritids nyttjar idrottssalen regelbundet.

Likabehandling
Vår utgångspunkt är att engagerade vuxna med gemensamma normer som arbetar för välfungerande grupper motverkar mobbning och annan kränkning. På Brevik skola råder nolltolerans, vi accepterar ingen form av kränkning. Mer information finns att läsa i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Elevhälsa
Vår skolsköterska tjänstgör två dagar per vecka. Skolhälsovården vänder sig till barnen i grundskolan och förskoleklassen. Skolhälsovården arbetar främst med det förebyggande och främjande hälsoarbetet. Skolan har ett elevhälsoteam som träffas regelbundet för att på bästa sätt bistå barnen som kan behöva extra insatser. Teamet EHT består av skolsköterskan, skolläkaren, skolpsykologen, skolkuratorn, specialpedagogen och rektor.

Specialpedagog
Vår specialpedagog leder det specialpedagogiska utvecklingsarbetet på skolan och handleder skolans lärare i arbetet med att främja läsningen, även andra stödinsatser kan vara aktuella.

Särskilt stöd
Vi ber er kontakta oss om ert barn kan komma att behöva särskilt stöd. Skolan har ett tydligt uppdrag där vi ska på bästa möjliga sätt bistår de barn/elever som behöver stödinsatser för att få en så gynnsam skolgång som möjligt.

Modersmål för skolelever
Ni som önskar modersmålsundervisning ansöker via Tyresö kommuns E-tjänstportal – http://www.tyreso.se/etjanster Kommunens upplägg är sådant att de yngre eleverna i åk F-2 ska få sin modersmålsundervisning på sin ordinarie skola (i möjligaste mån) och eleverna i årskurs 3–9 får åka buss till och från modersmålsundervisningen som kan ske på en annan skola. Modersmålsundervisning erbjuds när en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska och språket ska talas hemma dagligen. Se mer information på Tyresö kommuns hemsida: http://www.tyreso.se/modersmal

Förskoleavdelningar, skolklasser och grodor
Skolans gemensamma symbol är grodor. Alla grupper/klasser har ett officiellt namn (Brevik och åldersgrupp) samt ett grodnamn för internt bruk. Vi har valt namn på grodor som finns och som vi får lära oss om. Från skolstart i årskurs 1 är barnen vanligen indelade i en röd och blå grupp.

Brevik 2: Pilgiftsgrodan
Brevik 3: Trädgrodan
Brevik 4: Gröngrodan
Brevik 5: Klogrodan
Brevik 6: Långbensgrodan (åk F)
Brevik 7: Dammgrodan (åk 1)
Brevik 8: Mjölkgrodan (åk 2)
Brevik 9: Flyggrodan (åk 3)
Brevik10: Glasgrodan (åk 4)
Brevik 11: Gräsgrodan (åk 5)
Brevik 12: Åkergrodan (åk 6)

Denna lilla text fick jag av mina medarbetare när vi öppnade Brevik skola augusti 2007:
Lyckan är en liten groda. I stora delar av världen ser man grodan som en lyckosymbol. Grodan har en suverän anpassnings- och överlevnadsförmåga. Hon klarar sol, torka, regn och översvämningar. Är sinnebilden för den som inte ger upp utan klarar svårigheter med kämpaglöd. Enligt sägnerna gav man en groda i gåva åt den man önskade lycka i livet.

Utemiljö
Vi har fyra fina innergårdar och en stor gemensam gård. Det finns staket runt hela skolans område och ett extra staket vid förskolans innergård. Vi har en mindre fotbollsplan på andra sidan vägen. Vi har gott om lekredskap och lekyta. Runt hörnet ligger Kroken, vår lilla badplats, vi har också en badbrygga nedanför skolan.

Värdesaker
Vi ber er att inte ta med värdesaker till skolan, vi ersätter inget som förstörs eller kommer bort. På varje avdelning och vid skolans huvudentréer finns en hittelåda, titta där lite då och då. Vi lämnar allt som inte tas om hand till klädinsamling efter varje terminsslut.

Barnkort
Inför varje nytt läsår får ni fylla i ett barnkort per barn med de uppgifter vi behöver. Vi ber er meddela er ändring till skolsekreterare carina.wulfert@pysslingen.se
Det är viktigt att ni håller ert barnkort uppdaterat.

Skolplikt och ledighet
Vi beviljar ingen ledigt under läsåret i årskurs 1, 3 och 6. Endast vid extraordinära skäl kan frågan prövas av rektor, ledighet för familjeresa och dylikt beviljas ej. I övriga årskurser är det möjligt att få ledigt upp till 10 skoldagar under ett läsår, en möjlighet vi dock helst ser att ni inte nyttjar. Ledighet upp till 10 dagar i åk 2,4,5 kan beviljas under förutsättning att det fungerar väl kunskapsmässigt för eleven i skolan och att närvaron i övrigt är god. Vi har alla att följa skolplikten och vi ber er att endast söka ledigt för ert barn i den mån att det inte går att ordna på något annat sätt. I vår digitala plattform finns en ledighetsblankett som ni ska fylla i vid ansökan om ledighet och beslut i frågan meddelas i normalfallet inom en vecka.

Stängt för planering och lov
Vi stänger 15.30 en gång per månad för gemensam planering förskolan och skolan.
Vi stänger också två heldagar per termin för planering och fortbildning (dagarna infaller under novemberlovet och sportlovet alternativt påsklovet). Vi ber er om möjligt hjälpa varandra med tillsyn, i den mån att det behövs, de eftermiddagar och dagar vi stänger.
Brevik förskola och fritids är sommarstängd juli månad. I den mån att det behövs ordnar vi med en alternativ placering i kommunen eller vid en annan enhet i närkommun.

Avgift
Tyresö kommun tar in avgiften för förskola och fritids. Den vanliga kommunala taxan gäller. Full avgift gäller från första inskolningsdagen. Vid utebliven betalning kan man bli av med sin plats i Brevik förskola och fritidshem. Taxor – se Tyresö kommuns hemsida.

Fotografering
En bit in på höstterminen fotograferas barnen årligen. Ni kan köpa en skolkatalog (förskola och skola) samt porträttbilder.

Plats
Efterfrågan på plats i Brevik förskola är normalt större än tillgången på platser. Vid kö gäller att barn med syskon i Brevik förskola/skola har företräde, även boende på Brevikshalvön har företräde. I övrigt gäller kötidens längd. Ni anmäler ert intresse för plats i Brevik skola via kommunens e-tjänstportal, se http://www.tyreso.se
Vi försöker i möjligaste mån att ta emot alla barn som efterfrågar plats som senast till förskoleklassen. Garanterad plats i grundskolan har de barn som går i Brevik förskola.

Inskolning
Vi tillämpar i normalfallet 5-dagarsinskolning vid start i en ny förskoleavdelning (1–2-åringar) och 3-dagarsinskolning när man erbjuds plats på en befintlig förskoleavdelning. Barn som börjar i förskoleklass och i skolan/fritids behöver i normalfallet någon enstaka inskolningsdag. Vi rekommenderar om möjligt lite kortare dagar första veckan efter inskolningen.

Vision
Brevik skola – framtidens skola nu! En modern ordning och reda skola.
Vi vill erbjuda den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen.
Ur barnets perspektiv vill vi ha: en skola som tar fram det bästa i mig, en skola som får mig att tänka och undra, en skola som ger mig självinsikt och självförtroende, en skola som ger mig vänner och gott omdöme, en skola som får mig att känna att jag duger, en skola som får mig att fråga efter mer kunskap, en skola som ger mig en stadig grund, en skola som frågar efter mig, en skola som ger mig kunskap och trygghet, en skola som får mig att förstå och bli nyfiken, en skola som har höga förväntningar på mig, en skola som är välkomnande, en skola som ger mig omtanke och närhet, en skola som ser just mig, en skola som får mig att vilja göra mitt bästa!

Litet lexikon
Brevik skola är samlingsnamnet för Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritids
Förskola är verksamhet för 1–5 åringar (tidigare daghem/dagis)
Förskoleklass är obligatorisk skolförberedande verksamhet för 6-åringar
Grundskola är obligatorisk skola med start i årskurs 1
Fritids/Fritidsskola är fritidshemmens verksamhet före och efter skoldagen, årkurs F-6
Rummen i våra Skepp (flyglar) är:
Allrum (klassrum) är våra stora rum som används både till förskola/skola och fritids
Grupprum är lilla rummet vid allrummet (är skötrum på småbarnsavdelningarna)
Ateljén är stora rummet med kök
Verkstan är lilla rummet bredvid ateljén
Pedagogkontor är pedagogernas arbetsrum
För skoldelen gäller att samtliga utrymmen (allrum med grupprum, ateljé och verkstad) används både under undervisningstid och fritidstid.
På expeditionen finns: kansli, personalrum, rektorsrum, specialpedagogens rum, samtalsrum och materielrum. I anslutning till expeditionen finns elevhälsan med skolsköterska (måndag och onsdag), skolläkare, skolkurator och skolpsykolog (viss tid).
Övriga lokalutrymmen är matsal, kök, slöjdsal, musikrum, hemkunskap och idrottssal.
Bryggan kallas vår vackra stora entréhall där vi också har skolans bibliotek.
Arkitektens tanke med skolan är att fyra skepp lägger till vid bryggan (vid några ingångar finns fina sittplatser i ek som är havets vågor).

Telefonlista, sjukanmälan och hemsida
Vid barns frånvaro anmäler ni i första hand frånvaron via vår digitala plattform Schoolsoft senast 8.30 alternativt via vår telefonsvarare på expeditionen tfn 08-770 88 30 senast 8.30.
På vår hemsida finns våra aktuella telefonnummer mm.

Välkomna till Brevik skolaframtidens skola nu!
En modern ordning & reda skola

Hör gärna av er vid frågor och synpunkter!
Rektor Anna Bandelin-Bittár nås via e-post anna.bittar@pysslingen.se eller 0707-72 72 15 Skolsekreterare Cia Wulfert Isby nås på tfn 08-770 88 30 eller carina.wulfert@pysslingen.se

Vi ber er kontakta oss via telefon och mail under dagtid och är det inte akut ber vi er ta kontakt med oss vardagar mellan kl 8.00–18.00, tack.

Senast uppdaterad: 2022-01-12