Vår verksamhetsidé – Breviksmodellen

Brevik skola är samlingsnamn för Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet.

Förutsättningar
Vi har goda förutsättningar – skickliga pedagoger som verkar i en anda av nyskapande, nytänkande och nybyggande i en ändamålsenlig och funktionell skola, för trivsel, trygghet och lärande.

Skolutveckling
I Brevik skola har vi valt att ändra på några grundläggande strukturella faktorer för att möjliggöra skolutveckling. Vår teorigrund utgår från ett systemteoretiskt förhållningssätt, den relationella pedagogiken och det decentraliserade skolsystemet. Vi har en organisation och skolutvecklingsmodell, som går under namnet Breviksmodellen.

Breviksmodellen
En sammanhållen verksamhet
Vi har en sammanhållen förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet med en lärarkultur där alla medarbetare har ett gemensamt uppdrag för bästa möjliga verksamhet.
Heldagsskola
Skolans lärare och pedagoger tjänstgör både i skolan och i fritidsverksamheten. Våra elever har tillgång till extra undervisning och stöd under fritidstid. Vi organiserar oss som en elevgrupp, ett pedagoglag i en lokal per årskursklass, undervisning och fritidsverksamhet i heldagsskola, årskurs F-6.
Årskursklasser
Våra årskursklasser (om ca 40 elever per klass) möjliggör en situationsanpassad undervisning som främjar undervisningsbara grupper och vi arbetar med olika gruppstorlekar och sammansättningar utifrån behov och undervisningstillfälle (halvgrupp, stor grupp, liten grupp).
Flerlärarsystem
Vi har fler grundskollärartjänster än standard – en årskursklass om ca 40 elever har i möjligaste mån tre grundskollärare och en fritidslärare/fritidspedagog.
Pedagoglag
Vi har ett organiserat lagarbete per årskursklass med kompletterande ämnesbehörighet och olika spetskompetens under ledning av en lagchef
Första linjens elevhälsa
Vi arbetar utifrån värdet av att alla lärare har i uppdrag att vara första linjens elevhälsa.
Pedagogiskt tolkningsföreträde
För en väl fungerande och stabil skola äger lärarna och ledningen i Brevik skola det pedagogiska tolkningsföreträdet.
Teorigrund
Vi tar hjälp av systemteori (organisation-individ), relationell pedagogik (den pedagogiska relationens vikt för utveckling och lärande) och hög decentralisering för att utveckla vår skola.

Modellens främsta del är att vi kan anpassa våra elevgruppers sammansättning och storlek utifrån lärandets behov och situation, en situationsanpassad undervisning som främjar undervisningsbara grupper. Vi arbetar med årskursklasser (alla elever i årskullen) och utgår från en hel- och/eller halvklassorganisation och grupperar oss i små grupper och stora grupper utifrån behov och tillfälle. En väl sammansatt årskursklass har drygt 40 elever med drygt 20 elever per halvklass. Till årskursklassen knyts ett arbetslag om fyra pedagoger som i möjligaste mån ska bestå av tre grundskollärare och en fritidslärare alternativt fritidsledare. Grunden i Breviksmodellen är att vi byter ut en fritidslärartjänst mot ytterligare en grundskollärartjänst för att få en lag om 3+1 (istället för standard 2+2). Vi får en högre grundskollärartäthet med vår modell och två pedagoger per halvklass om ca 20 elever, samt en inbyggd lärarvikariefunktion. Alla pedagoger i Brevik skola har ett heldagsuppdrag, arbetar i heldagsskola (undervisning och fritidsverksamhet, obligatorisk skola och frivillig skola) med utgångspunkt från relationell pedagogik där grundskollärare som också lär känna sina elever under den mer fria tiden på fritids kommer att kunna erbjuda ett bättre lärande under skoltid, mer individanpassat samt att våra elever har tillgång till extra undervisning och stöd under fritidstid. Vi kan möta upp de krav på ämnesbehörighet som finns med vår modell, kompletterande arbetslag. En fördel är att vi också får en bättre fungerande fritidsverksamhet med våra årskursklasser och sammanhållna arbetslag, eleverna är kvar i samma lokal med samma pedagoger. Våra lärare har inte en traditionell lärartjänst med viss tid för undervisning och viss tid för planering (tiden är oreglerad) utan förfogar tillsammans med sina kollegor all tid gemensamt (40-timmarsvecka). Arbetslaget beslutar i samråd med lagchefen (en av lagets pedagoger) hur den gemensamma tiden ska användas från tid till annan. Till exempel när lärare A undervisar halva gruppen, kan lärare B planera under skoltid och lärare C undervisa den andra halvan. När samtliga grundskollärare undervisar kan årskursklassen delas in i tre små elevgrupper eller två lärare undervisar var sin halvklass och den tredje läraren undervisar en liten grupp elever som behöver extra support vid tillfället. Fritidsläraren går främst in i de grupper och undervisningssituationer där det är en fördel att vara två pedagoger på plats samtidigt, fritidsläraren kan också undervisa i enlighet med den behörighet man har, vilket ger oss möjlighet att dela upp årskursklassen i 10-grupper, fyra små undervisningsgrupper). Breviksmodellen ger oss goda förutsättningar för arbete i enlighet med vårt uppdrag. I vårt grundkoncept ingår att skolan ska vara stimulerande, utvecklande och trygg.  I Brevik skola står kunskap och bildning högst i kurs. För att få arbete i Brevik skola ska man vara inspirerande, skicklig, utbildad och omtänksam. Vårt motto är: Vi ser – Vi hör – Vi gör.

Fler viktiga värden
Vi är angelägna om en god transparens, internt och externt. Med ett proaktivt förhållningssätt där det mesta kommuniceras kan vi få en framgångsrik skola med relativt små bekymmer.

Vi prioriterar det personliga mötet, samtalet och processutveckling. Ledningens nyckelord är omtanke, uppmuntran, öppenhet, samförstånd, beröm, tydlighet, återkoppling och styrning. I Brevik skola praktiserar vi det påbjudna och vänlighet är vårt varumärke. I princip har vi bara en trivselregel: Jag är snäll.

I Brevik skola satsar vi extra på läsning. Alla elever ska kunna läsa en för åldern adekvat text flytande med god läsförståelse och ingen elev ska lämna Brevik skola utan att vara en god läsare. Vi bygger vår skola tillsammans med våra föräldrar och att vi nätverkar med våra föräldrar gynnar utvecklingen specifikt och generellt. Vi har goda resultat från våra föräldraenkäter, elevenkäter och medarbetarenkäter och vår svarsfrekvens är normalt hög. Skolövergripande har vi goda kunskapsresultat, där betygen ligger i nivå med resultaten i de nationella proven. För oss är det viktigt att ställa frågor som: Gör vi rätt saker? Hur vet vi det? Vad behöver utvecklas och varför? Leder dessa insatser till önskat resultat?  Vad ska vi uppnå? Vilka andra alternativ ser vi? Vad får oss att komma fram till denna slutsats?  Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring sker på alla nivåer i organisationen – laget, enheten och skolövergripande. Vi vill erbjuda det bästa möjliga!

Brevik skola Pysslingen – Framtidens skola nu!
En modern ordning & reda skola

Senast uppdaterad: 2021-02-26