Våra övergripande mål

Förskolan

Funktionell kvalitet

  • Samtliga förskolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
  • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
  • Samtliga förskolor ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Upplevd kvalitet

  • Alla föräldrar i förskolan ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder.

Grundskolan

Funktionell kvalitet

Kunskapsresultat

  • Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.
  • Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
  • Samtliga grundskolor ska ligga över rikssnittet avseende det genomsnittliga meritvärdet och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Värdegrundsresultat

  • Samtliga grundskolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Upplevd kvalitet

  • Alla elever och föräldrar ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder.

Senast uppdaterad: 2017-03-30