Om kvalitetsarbetet

Inom Pysslingen Skolor arbetar vi systematiskt med uppföljning och utveckling av vår kvalitet för att säkerställa att samtliga barn och elever får en så god utbildning som möjligt. Vi sammanställer löpande våra resultat, analyserar dem och sätter in åtgärder när vi får signaler om låg måluppfyllelse. Vi genomför också terminsvisa måluppfyllelse-/betygsprognoser för att i så god tid som möjligt få veta om det finns behov av ytterligare insatser för att alla ska kunna nå målen. Vi genomför regelbundna enkätundersökningar med elever, föräldrar och medarbetare för att på så sätt få veta vad de som är närmast verksamheten tycker om den. Dessutom gör vi kontinuerliga interna granskningar för att säkerställa att vi lever upp till alla grundläggande lagkrav. Sist men inte minst så har vi mycket utbyte med andra skolor inom vår koncern. Vi delar med oss av kunskaper, insikter och erfarenheter och samarbetar för att kunna skapa bästa möjliga utbildning för våra barn och elever.

Vårt övergripande mål är alltid att samtliga barn och elever ska nå sina och utbildningens mål. Vi är helt enkelt inte nöjda innan vi når vår gemensamma målsättning ”100% – alla ska i mål”.

Vårt kvalitetsarbete bygger på två grundläggande kvalitetsaspekter:

  • Funktionell kvalitet – i vilken mån vi når de nationella målen för utbildningen
  • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever och föräldrar med verksamheten

Pysslingen Skolors systematiska kvalitetsarbete bedrivs både på enhets- och huvudmannanivå. På enhetsnivå är det rektor/förskolechef som ansvarar för kvalitetsarbetet. Du är alltid välkommen att kontakta skolledningen om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer. Det finns även en kvalitetsorganisation på övergripande huvudmannanivå. Du kan få mer information om Pysslingens centrala kvalitetsstab på https://www.pysslingenskolor.se

Senast uppdaterad: 2017-03-02